Akademimoduler med tilskud

Her finder du listen over akademimoduler, du kan søge tilskud til.

Særlige regler som følge af corona-virus

I perioden 9. marts til 8. juli givers der alene tilskud til akademimoduler, der udbydes som fjernundervisning.

Erhvervsakademier, der har oprettet fjernundervisning på brancherelevante akademimoduler

Første obligatoriske fag fra AU i El-installation – 10 ects point

Hold 1 og Hold 2 vil starte 21.april uge 17 og evt. hold 3 ugen efter.

Indhold:

 • Etablere og vedligeholde el-tekniske boliginstallationer
 • Vurdere problemstillinger og gennemføre praksisnære løsninger inden for stærkstrømsområdet
 • Anvende centrale matematiske metoder
 • Lave beregninger af typiske el-tekniske løsninger

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Start 2. april

Indhold:

 • Vurdere og gennemføre problemløsninger inden for bygningsautomatik med hensyntagen til energi- og miljøtekniske forhold
 • Bekendtskab med konkrete anlægsformer som IBI og BMS.
 • Vælge de mest tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for bygningsautomatik.

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Kurset ruster dig til at håndtere de krav, du vil møde på akademistudiet, om at læse og skrive fagligt og arbejde metodisk. Du lærer fx om litteratursøgning, kildekritik og undersøgelsesdesign.

Der tages udgangspunkt i den grundlæggende matematik, som rettet sig mod opstart på en videregående teknisk akademiuddannelse som f.eks. installatøruddannelsens.

Indledende teknisk matematik forbereder dig til uddannelse!

Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Akademiuddannelse i Automation og drift | Akademi | 10 ECTS

Lær om styringsteknik og udvikling af styring med PLC efter gældende normer og standarder

Faget er obligatorisk på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan også læses selvstændigt.

I faget udvikling af automatiske styringer lærer du om el-teknisk systemdesign efter gældende regler, herunder sikkerhedskrav, projektudvikling, konfiguration og programmering.

Du får viden om teknologi og gældende regler for udvikling af operatørinterface til betjening af automatiske anlæg og kendskab til følere og sensorer. Derudover får du kompetencer til i en struktureret sammenhæng at kunne tilegne dig ny viden i relation til styrings- og reguleringsområdet.

Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Akademiuddannelse i El-installation | Akademi | 5 ECTS

Få styr på kvalitet, sikkerhed, arbejdsmiljø og miljø inden for el- eller vvs-installation

Du skal have bestået faget grundlæggende el-teknisk beregninger på installationer for at kunne deltage på dette fag.

Faget kvalitet, sikkerhed og miljø er obligatorisk på akademiuddannelsen el-installation. Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i energiteknologi (fag 4 til fagrække vedrørende delautorisation el).

Gennem undervisningen lærer du at kvalitetssikre og udarbejde en vedligeholdelsesplan for installation, projekt og entreprise og formidle planer til relevante brugere.

Du får kompetencer til at vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger, miljøforhold og kvalitetsbehov. På baggrund af dette kan du udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø.

Derudover bliver du klædt på til at udvikle en ledelsespraksis inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet over for medarbejdere og interessenter samt at håndtere et autorisationsmæssigt ansvar over for kunder, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Andet obligatoriske fag fra AU i El-installation. Start d. 29. April.

Forudsætning: Modulet: Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer

 • Planlægge, projektere og dokumentere el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder.
 • Vurdere anlægsformer, ud fra installations- og dokumentationsbehovet samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området.
 • viden om gældende bekendtgørelser og standarder inden for EL-installationer
 • viden om EL-tekniske kredsløbsskemaer
 • vurdere installationsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for det EL-tekniske område
 • udarbejde tidssvarende dokumentation af arbejde
 • anvende og formidle viden og data
 • håndtere udførelsen af EL-tekniske installationer
 • håndtere og sikre korrekt teknisk dokumentation
 • software til tegning og dokumentation af tekniske installationer
 • normer for teknisk dokumentation

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Start d. 21. april – femte obligatoriske fag fra AU i EL-installation

Forudsætning: Modulet Bygningsinstallation

Indhold:

 • Anvende værktøjer og metoder der skal bruges i forhold til at planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og deltage i servicering af elforsyningsanlæg
 • Håndtere projektering, tilrettelæggelse og styring af udførelsen af el-tekniske bygningsinstallationer.
 • Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellemspændings- og lavspændingsdistributionsnettet
 • Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske bygningsinstallationer
 • Bekendtgørelser og standarders krav vedrørende projektering, udførelse og idriftsættelse af EL-tekniske installationer
 • Bekendtgørelser og standarder inden for elforsyningsanlæg
 • EL-forsyningsanlæggets opbygning, komponenter og funktion
 • Projektering af EL-tekniske installationer, der er omfattet af elsikkerhedsloven

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Første modul på AU i Energiteknologi start d. 7/4:

Modulet kører fuldt online indtil Københavns Erhvervsakademi kan åbne igen for almindelig tilstedeværelse.

Indhold:

 • Du får forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg. Det indebærer bl.a., at du får viden om bygningers varmesystem og kendskab til geotermiske ressourcer.

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

 

Indhold:

 • Anvende værktøjer og metoder til at opbygge en projektorganisation. Du får således kompetencer og værktøjer til at håndtere rollen både som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder.
 • Værktøjer indenfor planlægning, organisering og ledelse, som både bruges ved projekter og entrepriser.
 • Projektmodeller og styringsprocesser
 • Projektarbejdsformens metoder og redskaber samt gruppedynamiske arbejdsprocesser
 • Procedurer og regler i forbindelse med tilbudsgivning og indgåelse af aftaler
 • Moderne kalkulationsmetoder og prisberegning

100% online. Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

100 % online. Kursusstart den 22. og 29. april.

Modulet giver kursisten certifikat til at ens virksomhed kan få del i en kommende tilskudsordning for varmepumper. Har man ikke certifikatet kan virksomheden ikke tilbyde kunderne installationer med tilskud. Kører 100% online indtil vi igen kan åbne. Kan evt. godt holdes 100% online uanset hvad.

 • Forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg. Det indebærer bl.a., at du får viden om bygningers varmesystem og kendskab til geotermiske ressourcer.
 • Projektere, dimensionere og montere mindre varmepumpeanlæg luft/vand og væske/vand samt aflevere til kunden. Beregne varmefordelingsanlæggets effekt og egnethed til at arbejde sammen med radiatorsystemer. Du skal på forhånd være bekendt med beregning af bygningers varmetab.
 • Kendskab til lovgivning på området, herunder byggelovgivning, støjreglement, autorisationslovgivningen og jordvarmebekendtgørelsen.
 • Beregne anlæggets produktion på baggrund af europæiske teknologistandarder for området.

Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper, men ikke F-gas certifikat til håndtering af kølemiddel.

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Smartlearning er et samarbejde om fjernundervisning mellem erhvervsakademierne, som har lang og god erfaring på området.

Indhold:

 • at skabe dine egne løsninger i skyen – som f.eks. dit eget cloud baserede website med cloud baseret SQL server og en storage account
 • hvordan man nemt, hurtigt og effektivt kan skabe, skalere og lukke løsninger i skyen
 • hvordan forskellige cloud teknologier kan samarbejde i en samlet løsning
 • at skabe flotte og overskuelige visuelle oversigter over fejl, omkostninger mv. på dine løsninger
 • Serverless Computing, der danner trend i større og mindre virksomheders migrering til cloud

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Smartlearning er et samarbejde om fjernundervisning mellem erhvervsakademierne, som har lang og god erfaring på området.

Indhold:

 • principper for både symmetrisk og asymmetrisk kryptering
 • opbygning af public key infrastruktur (PKI) med anvendelse af certifikater
 • overvågning af netværk og intrusion detection

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Smartlearning er et samarbejde om fjernundervisning mellem erhvervsakademierne, som har lang og god erfaring på området.

Indhold:

 • anvende udvalgte programbiblioteker og et udviklingsmiljø tilknyttet programmeringssproget
 • udarbejde programmer til simple problemstillinger
 • kunne tilegne dig yderligere kompetencer inden for programmering og softwareudvikling og dermed bruge faget som et springbræt til at få yderligere programmeringskvalifikationer

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Smartlearning er et samarbejde om fjernundervisning mellem erhvervsakademierne, som har lang og god erfaring på området.

Indhold:

 • udføre langsigtet salg gennem bl.a. salgsstrategier, salgsplanlægning, projektsalg og risikostyring i salg
 • bruge CRM som værktøj, og at tilpasse det til din salgspraksis og dine kunder
 • lægge en udførlig plan for salgsaktiviteter, og hvordan du fører den ud i praksis
 • analysere købers virksomhed og skabe indblik i deres værdikæde
 • skabe salg gennem netværk og sociale medier

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

TechTime – gratis tekniske webinarer

Afholdes hver tirsdag og torsdag kl. 13.00 – 14.30 frem til udgangen af april. med f.eks. temaerne: Varmepumpe luft/luft basic, ABB Free@home, transientbeskyttelse, data kabling ift. de nye installationsregler.

Webinarne vil kunne genbesøges on-demand på DEF´s Virtuelle Akademi efterfølgende.

Du kan tilmelde dig og finde mere info her.

Lønrefusion – amu og akademimoduler

Der er gode muligheder for at få dækket lønudgifter til både amukurser og akademimoduler via VEU-godtgørelse, Statens Voksenuddannelsesstøtte (svu) og el-kompetencefonden. I perioden fra 9. marts til 9 juni 2020 gælder derfor særlige covid-19-regler for tilskud fra fonden. Det vil sige, at kursusaktivitet skal være gennemført inden 9. juni 2020. Fonden giver i perioden kun tilskud til kurser, der gennemføres som fjernundervisning.

Virksomheder, der ikke har hjemsendt medarbejdere på nogen ordninger 

(altså hverken på arbejdsfordeling, hjemsendelse, eller lønkompensation via trepartsaftalen)

 • Virksomhederne kan få VEU-godtgørelse, når medarbejdere deltager i AMU og SVU ved deltagelse i akademimoduler
 • El-branchens Kompetencefond yder et fast tilskud til AMU-deltagelse oven i VEU-godtgørelsen på 400 kr. om dagen.
 • El-branchens Kompetencefond dækker kursusgebyr til akademimoduler modregnet tilskud fra Omstillingsfonden samt et fast beløb på 800 kr. om dagen i lønrefusion til supplering af SVU.

 Virksomheder, der benytter sig af trepartsaftalen om lønkompensation

 • Virksomhed og medarbejder kan aftale, at medarbejderen deltager i kursusaktivitet, men virksomheden kan ikke modtage VEU-godtgørelse eller SVU, fordi de allerede modtager en offentlig ydelse nemlig lønkompensation.
 • El-branchens Kompetencefond yder et fast tilskud på 400 kr. om dagen ved deltagelse i AMU.
 • El-branchens Kompetencefond dækker kursusgebyr til akademimoduler modregnet evt. tilskud fra Omstillingsfonden samt et fast beløb på 400 kr. om dagen i lønrefusion.

Læs om VEU og se, hvilke moduler fonden yder tilskud til

Kompetenceudviklingsfonden yder tilskud til moduler på fire akademiuddannelser oplistet nedenfor. Bemærk, at hvis du søger tilskud fra fonden til en akademimodul, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis uddannelsen berettiger til dette.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra omstillingsfonden udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

Læs mere om VEU-omstillingsfonden på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Fonden yder tilskud til:

AU i El-installatation

For at opnå en fuld autorisation, er nedenstående moduler obligatoriske:

 • Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS) 
 • Installation og dokumentation (10 ECTS)
 • Bygningsinstallation (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Installationer og el-forsyningsanlæg (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik (5 ECTS)
 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt i El-installation (10 ETCS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)
 • Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen (10 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk Entreprisestyring (10 ECTS)
 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
 •  

AU i Bygningsautomatik

 • Bygningsautomation systemkendskab
 • Bygningsautomatik koordination
 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning
 • Indeklima i større bygninger
 • Dynamisk lys
 • Større komfortanlæg med køl

AU i Energiteknologi

Obligatoriske moduler

 • Energiformer – modul A (10 ECTS)
 • Boligens indeklima – modul B (10 ECTS)
 • Byggeteknik og analyse – modul C (10 ECTS)
 • Energiøkonomi og miljø – modul D (5 ECTS)
 • Energirigtig projektering – modul E (5 ECTS)
 • Afsluttende Projekt i AU i Energiteknologi (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Energikonsulent 1 (10 ECTS)
 • BedreBolig Rådgiver 1 (10 ECTS)
 • Solceller (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Solvarme (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Biomassekedler og -ovne (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
 • Varmepumper (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen

 AU i Automation og drift

 • EL-teknologi og integrerede automatiske enheder
 • Automationsdesign
 • Maskinteknologi og industri
 • El-teknologi og automatiske enheder
 • Objektorienteret Scada
 • Udvidet regulering
 • Opbygning og dimensionering af tavler
 • Robotteknologi
 • S88
 • Afgangsprojekt

AU Informationsteknologi

 • Grundlæggende programmering
 • Grundlæggende database
 • Netværk og operativsystemer
 • Videregående programmering
 • Grundlæggende systemudvikling
 • Videregående systemudvikling
 • Modellering
 • Grundlæggende systemudvikling
 • Brugervenlighed og grafisk design (Webdesigner)
 • Web-programmering, client-side
 • Web-programmering, server-side
 • Systemdrift
 • Grunduddannelsen i it-sikkerhed
 • Videregående it-sikkerhed
 • Afgangsprojekt

Bemærk, at hvis du søger tilskud fra fonden til en akademimodul, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis uddannelsen berettiger til dette.

Luk menu