Regler for selvvalgt efteruddannelse

Hvem kan få tilskud

Du kan få tilskud til selvvalgt efteruddannelse, hvis du er ansat i en virksomhed og omfattet af installationsoverenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller en tiltrædelsesaftale med HK Privat.

Hvis du er blevet opsagt, har du mulighed for at få tilskud til mere selvvalgt efteruddannelse. Hvis du har været ansat i mindst 6 måneder, kan du få 1 uges ekstra selvvalgt efteruddannelse, og har du være ansat i mindst 3 år, kan du få 2 ugers ekstra selvvalgt efteruddannelse. Kurset skal være afholdt inden du fratræder. Hvis du er i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden sidste arbejdsdag, skal fondens bestyrelse godkende, at du kan fortsætte og færdiggøre kurset.

Særlige regler for selvvalgt onlinekursus

Du kan vælge et onlinekursus fra positivlisten uden aftale med virksomheden, og du bruger ikke af retten til selvvalgt uddannelse. Kurset kan tages i fritiden, eller du kan aftales med virksomheden, at dele af kurset tages i arbejdstiden.

Det er alene op til medarbejderen, om virksomheden skal involveres i kurset. Medarbejderen kan ikke gøre krav på, at kurset tages i arbejdstiden.

Det kan få tilskud til

Mange af kurserne på positivlisterne kan også tages digitalt i form af fjernundervisning, blended learning eller som onlinekurser.

Der kan maksimalt gives tilskud til 10 kursusdage eller tilskud til 2 akademi-/diplommoduler af 10 ECTS årligt eller 2 moduler på 5 ECTS-point. Kursusdage nulstilles ved årsskifte.

Sådan beregnes tilskuddet

Installationsfonden yder tilskud på 85 % af din sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto), det gælder dog ikke for onlinekurser samt tilskud til 100 % af kursusgebyret og tilskud til kursusmaterialer og evt. transportudgifter. Du kan ikke få dækket udgifter til transport og overnatning, når der er tale om fjernundervisning, blended learning eller onlineundervisning.

Det er en forudsætning, at der samtidig søges om VEU-godtgørelse eller SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Transportudgifter refunderes med 0,99 kr./km udover 24 km, dog kan du ikke få tilskud udover 400 km pr. rejse. 

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto, når EVU har modtaget dokumentation.

Søg tilskud før uddannelsen starter

Du skal søge om godkendelse inden uddannelsen starter. Tilsagnet om tilskud fra fonden gælder i 6 måneder.

Søg forhåndstilsagn til selvvalgt efteruddannelse her. 

Din arbejdsgiver skal herefter bekræfte, at I har aftalt frihed til uddannelsen, og at du er omfattet af HK-installationskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller en tiltrædelsesaftale med HK Privat.

Når du har gennemført uddannelsen, skal du uploade dokumentation til EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, du har været på kursus.

Læs mere om de øvrige muligheder for tilskud fra installationsfonden.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra Omstillingsfonden søges på erhvervsakademiet i forbindelse med tilmelding til akademimodulet og udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om VEU-omstillingsfonden.

VEU-godtgørelse

Når en medarbejder deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, er der mulighed for få VEU-godtgørelse.

Hvis medarbejderen får løn under kurset, er det arbejdsgiver, der får udbetalt godtgørelsen. 

Udover VEU-godtgørelsen kan medarbejderen få tilskud til befordring for afstanden mellem bopæl og kursussted.

Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.veug.dk

SVU - voksenuddannelsesstøtte

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller arbejdsgiveren, som kompensation for løn – eller som erstatning for arbejdskraft. 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Når SVU bliver udbetalt til en arbejdsgiver, bliver der ikke indbetalt til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for bliver bidraget til virksomheden sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.

Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om SVU på svu.dk.