Regler for virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Hvem kan få tilskud

Virksomheder, der er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller virksomheder med tiltrædelsesaftale med HK Privat, kan få tilskud til aftalt akademiuddannelse for medarbejdere, der er omfattet af installationsoverenskomsten eller tiltrædelsesaftalen med HK Privat.

Medarbejderen kan være opsagt, men kurset skal være afholdt inden fratrædelse. Er medarbejderen i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden fratrædelse, skal en evt. fortsættelse på kurset være godkendt af fondens bestyrelse. 

Virksomheder kan få tilskud

Virksomheder kan få tilskud til medarbejdere, der deltager i:

Mange af kurserne på positivlisterne kan også tages digitalt i form af fjernundervisning, blended learning eller som onlinekurser.

Tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse er uafhængigt af om medarbejderen har opsparet ret til eller har brugt sin ret til selvvalgt efteruddannelse. Der er ingen begrænsninger i forhold til antallet af kursusdage på AMU-kurser og andre kurser, men der kan maksimalt søges tilskud til 1 akademi-/diplommodul af 10 ECTS-point eller 2 akademi-/diplommoduler af 5 ECTS-point pr. medarbejder pr. år.

Sådan beregnes tilskuddet

Installationsfonden yder ikke tilskud til dækning af løn.

Ved medarbejderes deltagelse i AMU-kurser og andre kurser giver installationsfonden 200 kr. i tilskud pr. dag pr. medarbejder.  Hvis medarbejderen ikke er i målgruppen for VEU-godtgørelse, yder fonden tilskud til 100 % af kursusgebyret.

Ved medarbejderes deltagelse i akademi- og diplomkurser ydes et tilskud på 100% af kursusgebyret. I forbindelse med medarbejderes deltage i andre kurser samt akademi- og diplommoduler ydes også tilskud til eventuelle transportudgifter.

Det er en forudsætning, at der samtidig søges om VEU-godtgørelse eller SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden, disse modregnes til tilskuddet fra fonden.

Transportudgifter refunderes med 0,99 kr./km udover 24 km, dog kan du ikke få tilskud udover 400 km pr. rejse. 

Ved kurser og moduler der gennemføres som blended learning dækkes også udgifter til kursusmaterialer.

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto, når EVU har modtaget dokumentation.

Søg tilskud før uddannelsen starter

Virksomheden skal søge om godkendelse inden uddannelsen starter. Tilsagnet om tilskud fra fonden gælder i 6 måneder.

Søg forhåndstilsagn til virksomhedsplanlagt efteruddannelse her.

Virksomheden skal efterfølgende dokumentere, at medarbejderen har gennemført uddannelsen.

Dokumentationen skal sendes via EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

Læs mere om de øvrige muligheder for tilskud fra installationsfonden.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra Omstillingsfonden søges på erhvervsakademiet i forbindelse med tilmelding til akademimodulet og udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om VEU-omstillingsfonden.

VEU-godtgørelse

Når en medarbejder deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, er der mulighed for få VEU-godtgørelse.

Hvis medarbejderen får løn under kurset, er det arbejdsgiver, der får udbetalt godtgørelsen. 

Udover VEU-godtgørelsen kan medarbejderen få tilskud til befordring for afstanden mellem bopæl og kursussted.

Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.veug.dk

SVU - voksenuddannelsesstøtte

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller arbejdsgiveren, som kompensation for løn – eller som erstatning for arbejdskraft. 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Når SVU bliver udbetalt til en arbejdsgiver, bliver der ikke indbetalt til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for bliver bidraget til virksomheden sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.

Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om SVU på svu.dk.