Regler for selvvalgt efteruddannelse

Hvem kan få tilskud

Du kan få tilskud til selvvalgt efteruddannelse, hvis du er ansat i en virksomhed og omfattet af industrioverenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller med tiltrædelsesaftale med HK Privat.

Når du har været ansat i samme virksomhed i mere end 6 måneder, har du ret til 10 kursusdage om året.

Hvis du er timelønnet på arbejdsfordeling, er der i mulighed for at deltage i uddannelsesaktiviteter i op til halvdelen af arbejdstiden udover de 10 dage.

I 2021 kan medarbejdere med videregående uddannelser tage godkendte AMU-certifikatskurser på samme vilkår som faglærte, og dermed også søge om tilskud i industrifonden.

Akkumulering af kursusdage

Du har ret til at afvikle ikke forbrugt efteruddannelse fra de foregående to kalenderår. De ældste uger bruges først. Det betyder, at hvis du i 2019 og 2020 ikke har været på selvvalgt efteruddannelse, vil du i 2021 have ret til helt op til 30 dages selvvalgt efteruddannelse. Har du eksempelvis haft 2 dages selvvalgt efteruddannelse i 2019 og eksempelvis 4 dages selvvalgt efteruddannelse i 2020, så vil du have ret til 24 dages selvvalgt i 2021.

Opsparing af kursusdage forudsætter, at du har været ansat i den samme virksomhed i hele perioden. 

Det kan få tilskud til

Sådan beregnes tilskuddet

Industrifonden yder et tilskud på 100 % af din sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto) i kursusperioden. Herudover dækker fonden kursusgebyret dog maksimalt 3.500 kr. pr. kursusdag samt kursusmaterialer og evt. transport. Fonden yder tilskud til overnatning og ophold med op til 725 kr. pr. kursusdøgn. 

Ved ansøgning om tilskud til AMU-kurser er det en forudsætning, at der samtidig søges om VEU-godtgørelse. Søger du om tilskud til akademimoduler, er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Transportudgifter refunderes med 0,99 kr./km udover 24 km, dog kan du ikke få tilskud udover 400 km pr. rejse. 

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto, når EVU har modtaget dokumentation.

Søg tilskud før uddannelsen starter

Du skal søge om godkendelse inden uddannelsen starter. Tilsagnet om tilskud fra fonden gælder i 6 måneder.

Søg forhåndstilsagn til selvvalgt efteruddannelse her.

Din arbejdsgiver skal herefter bekræfte, at I har aftalt frihed til uddannelsen, at du har været ansat i mindst 6 måneder, og at du har kursusdage til rådighed.

Når du har gennemført uddannelsen, skal du uploade dokumentation til EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, du har været på kursus.

Læs mere om de øvrige muligheder for tilskud fra industrikompetencefonden.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra Omstillingsfonden søges på erhvervsakademiet i forbindelse med tilmelding til akademimodulet og udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om VEU-omstillingsfonden.

VEU-godtgørelse

Når en medarbejder deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, er der mulighed for få VEU-godtgørelse.

Hvis medarbejderen får løn under kurset, er det arbejdsgiver, der får udbetalt godtgørelsen. 

Udover VEU-godtgørelsen kan medarbejderen få tilskud til befordring for afstanden mellem bopæl og kursussted.

Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på borger.dk.

SVU - voksenuddannelsesstøtte

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller arbejdsgiveren, som kompensation for løn – eller som erstatning for arbejdskraft. 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Når SVU bliver udbetalt til en arbejdsgiver, bliver der ikke indbetalt til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for bliver bidraget til virksomheden sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.

Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om SVU på svu.dk.