HK Industrikompetencefonden

Her kan du søge tilskud fra industrikompetenceudviklingsfonden mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne, som giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.

Fra den 1. september 2022 giver fonden tilskud til selvvalgt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse også, når der er tale om digital efteruddannelse.

For at få tilskud er der en række kriterier, der skal opfyldes. Dem finder du herunder.

Længere nede på siden, kan du læse mere om selvvalgt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse og søge om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden. 

Nederst på siden, finder du en sektion, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål.

Hvem er omfattet af fonden – kriterier for tilskud

Medarbejderen er omfattet af HK-industrioverenskomsten indgået mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller en tiltrædelsesaftale med HK Privat.  

Virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og medarbejderen er omfattet af overenskomsten indgået mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller en tiltrædelsesoverenskomst med HK Privat. 

For at få tilskud til AMU-kurser, er det en forudsætning, at der samtidigt søges  VEU-godtgørelse

For at få tilskud til akademi-moduler, er det en forudsætning, at der søges  SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Hvis du får afslag på tilskud fra VEU-omstillingsfonden, skal du bede erhvervsakademiet om at blive skrevet på ventelisten. 

Særligt for elever

Elever har mulighed for at søge tilskud til fritidsuddannelse, hvis vedkommende har været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden.

Hvad er digital efteruddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt og alle undervises samtidigt.

Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.

Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Det kan du søge tilskud til (positivlister)

Mange af kurserne og modulerne på akademi- og diplomniveau kan også tages som fjernundervisning, blended learning eller som onlinekursus.

Selvvalgt efteruddannelse

Udover de kriterier der er nævnt i afsnittet: Hvem er omfattet af fonden, er det et krav, at:

  • Ansøger har minimum 6 måneders anciennitet
  • Ansøger ikke er opsagt
  • Arbejdsgiver bekræfter, at der er aftalt frihed til deltagelse i uddannelsen.

Det får du i tilskud 

AMU-kurser: Industrifonden yder et tilskud på 100 % af din sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto) i kursusperioden. Dækning af kursusgebyr op til 3.500 kr. pr. kursusdag samt kursusmaterialer og evt. transport. Fonden yder tilskud til overnatning og ophold med op til 725 kr. pr. kursusdøgn. 

Eventuel VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet.  

Andre kurser: Industrifonden yder et tilskud på 100 % af din sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto) i kursusperioden. Dækning af kursusgebyr op til 3.500 kr. pr. kursusdag samt kursusmaterialer og evt. transport. Fonden yder tilskud til overnatning og ophold med op til 725 kr. pr. kursusdøgn. 

Akademi- og diplommoduler: Industrifonden yder et tilskud på 100 % af din sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto) i kursusperioden. Dækning af kursusgebyr op til 3.500 kr. pr. kursusdag samt kursusmaterialer og evt. transport. Fonden yder tilskud til overnatning og ophold med op til 725 kr. pr. kursusdøgn. 

Fælles for alle kursustyper: Du kan ikke få tilskud til løn i kursusperioden, når du deltager i onlinekurser. Du kan heller ikke få dækket udgifter til transport og overnatning, når der er tale om fjernundervisning, blended learning eller onlineundervisning.

Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. 

Du skal søge inden dit kursus begynder 

Tilskud til selvvalgt efteruddannelse skal så vidt muligt søges 1 måned inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra industrifonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales. 

Industrifonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Hvis du har uforbrugte kursusdage, kan du overføre dine kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Særligt om tilskud ved arbejdsfordeling

Timelønnede på arbejdsfordeling kan efter lokalaftale gå på uddannelse i højst halvdelen af arbejdstiden. Denne mulighed ligger udover de 10 dages ret til uddannelse efter 6 måneders ansættelse.

Særlige regler for selvvalgt onlinekursus

Hvis du søger tilskud til selvvalgte onlinekurser blandt kurserne på positivlisterne, behøver du ikke at aftale kursusdeltagelse med virksomheden, hvis kurset kan tages i din fritid. Når du vælger selvvalgt onlinekursus, trækker du heller ikke på dine opsparede kursusdage. Du har også mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at dele af kurset kan tages i arbejdstiden. Vær opmærksom på, at du ikke har krav på at deltage i selvvalgt onlinekursus i arbejdstiden.

Læs mere om selvvalgt efteruddannelse.

Aftalt akademi- og diplomuddannelse

Udover de kriterier der er nævnt i afsnittet: Hvem er omfattet af fonden, er det et krav at:

  • Medarbejderen har minimum 12 måneders anciennitet
  • Medarbejderen har opsparet ret til selvvalgt efteruddannelse på det tidspunkt, der søges om tilskud til aftalt akademi– eller diplomuddannelse

Søg tilskud inden kurset begynder

Tilskud til aftalt akademi- og diplomuddannelse skal så vidt muligt søges 1 måned inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra industrifonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales. 

Der kan ydes tilskud til 2 moduler af 10 ECTS eller 4 moduler af 5 ECTS årligt pr. medarbejder pr. år. 

Virksomheden kan få tilskud 

Industrifonden yder tilskud på 100% af den sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto) samt tilskud til kursusgebyr også for kurser, der gennemføres som fjernundervisning eller blended learning.

Eventueludbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. 

Der kan ikke samtidigt udbetales tilskud til både selvvalgt akademi- og diplomuddannelse og aftalt akademi- og diplomuddannelse. Det er således et krav, at medarbejderen har opsparet ret til selvvalgt uddannelse for at kunne gøre brug af aftalt uddannelse.

Læs mere om aftalt akademi- og diplomuddannelse.

Har du brug for hjælp

Så ring og tal med Nadia Nygaard Nannberg på telefon 3115 5102.

Du kan også sende en mail til hk-fond@evu.dk

Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende kopi af kursusbevis, lønseddel samt kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt.

Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende kopi af kursusbevis, lønseddel samt kopi af SVU-bevillings/-udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om SVU, betingelser og hvordan du søger på www.SVU.dk

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen.
Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted.
Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på borger.dk

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Kursister inden for målgruppen for Omstillingsfonden opkræves ikke deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år – dog kun så længe, at uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet.

Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Dit tilskud fra industrifonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Du skal indsende dokumentationen hurtigst muligt, der er dog ingen tidsfrister.

Du skal selv søge i fonden, og må ikke søge for dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. Industrifonden har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Nyt fra HK industrikompetencefonden