Kompetenceudviklingsfond mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK/Privat

Hvem kan søge og få støtte fra fonden

Efteruddannelse er en fordel for både medarbejdere og virksomhed. Derfor har alle, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK/Privat mulighed for at få tilskud til efteruddannelse fra kompetencefonden. Elever kan også søge om tilskud til efteruddannelse, der finder sted i fritiden.

Aftalegrundlaget for fonden indeholder en række betingelser og vilkår, som ansøger skal opfylde for at få tilskud fra fonden.

Medarbejdere kan søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse, og virksomheder kan søge om tilskud til medarbejderes efteruddannelse – såkaldt virksomhedsplanlagt efteruddannelse. Sammen kan virksomhed og medarbejder søge om aftalt akademiuddannelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har overenskomst med HK/Privat samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ Arbejdsgiverne og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med HK/Privat.

Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK/Privat.

Hvilken type efteruddannelse?

Fonden giver tilskud til

 1. Selvvalgt efteruddannelse
 2. Virksomhedsplanlagt efteruddannelse.
 3. Aftalt akademiuddannelse fra 2. januar 2018
 4. Tilskud til opkvalificering af ophørte tillidsrepræsentanter fra 2. januar 2018
 5. Tilskud til elevers fritidsuddannelse

Det er en betingelse, at medarbejderne er omfattet af overenskomsten mellem HK/Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Tilskud gælder kun for virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller virksomheder, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK/Privat.

Ansøgning om tilskud fra fonden skal indsendes inden efteruddannelsen påbegyndes.

Selvvalgt efteruddannelse

Fonden kan ved selvvalgt efteruddannelse yde tilskud til op til ti kursusdage om året. Denne grænse på ti dage gælder ved alle typer efteruddannelser, herunder akademimoduler, som selvvalgt efteruddannelse.

En medarbejder kan ikke opspare kursusdage fra tidligere år. Beregningen af kursusdage sker derfor for hvert kalenderår.

Virksomhed og medarbejder skal søge om selvvalgt efteruddannelse på en særlig ansøgningsblanket. 

Ansøgningsskema og vejledning til Kompetenceudviklingsfond for TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK/Privat

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Ved virksomhedsplanlagt efteruddannelse er der ingen begrænsning i forhold til antallet af kursusdage. Således kan der ydes tilskud til mere end ti kursusdage.

Det er virksomheden, der planlægger efteruddannelsen, og virksomheden betaler som hovedregel løn til sin medarbejder under hele efteruddannelsen. Der kan ikke ydes tilskud til virksomhedens lønudgift.

Virksomhed og medarbejder skal søge om virksomhedsplanlagt efteruddannelse på en særlig ansøgningsblanket. 

Ansøgningsskema og vejledning til Kompetenceudviklingsfond for TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK/Privat

Aftalt akademiuddannelse fra den 2. januar 2018 – Akademiuddannelsen i Ledelse, HR, Kommunikation og formidling, Økonomi- og ressourcestyring samt Koordinatoruddannelsen.

Virksomhed og medarbejder kan i fællesskab søge om tilskud til, at en medarbejder – på deltid – kan gennemføre en hel akademiuddannelse indenfor 3 år eller enkeltmoduler, jf. nedenfor.

Tilskuddet udgør 100% af den sædvanlige løn modregnet evt. SVU fra det offentlige samt betaling af hele kursusgebyret, transportudgifter og overnatning og forplejning.

Der kan maksimalt ydes tilskud til to akademimoduler om året.

Læs mere om tilskud til aftalt akademiuddannelse samt ansøgningsblanket. 

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem HK/Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra omstillingsfonden udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

Læs mere om VEU-omstillingsfonden på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Intet krav til medarbejderens anciennitet

For alle typer af efteruddannelse gælder, at der ikke er et krav til medarbejderens anciennitet. Medarbejderen skal således ikke have været ansat i en forudgående periode i virksomheden, forinden der ansøges.

Hvilke uddannelser kan virksomhed/medarbejdere søge om tilskud til?

Virksomheder og OK-omfattede medarbejdere kan søge om tilskud til efteruddannelse, som fagligt er brancherelevant:

 • Gymnasiale fag
 • AMU-kurser
 • Moduler på diplom- og masteruddannelser
 • Akademimoduler på akademiuddannelser
 • Private kurser
 • TEKNIQ Arbejdsgivernes kursus ”Lav den rigtige løn” (dette kursus udbydes efter særlige regler og kræver ikke ansøgning forud for kurset, men alene dokumentation for kursusdeltagelse)
 • TEKNIQ Arbejdsgivernes kursus ”Personaleforhold – overenskomster og love” (dette kursus udbydes efter særlige regler og kræver ikke ansøgning forud for kurset, men alene dokumentation for kursusdeltagelse).

Hvad dækker kompetenceudviklingsfonden?

Virksomheder og OK-omfattede medarbejdere kan søge om tilskud til dækning af følgende udgifter:

 • Dækning af udgift til kursusgebyr, ved virksomhedsplanlagt efteruddannelse uden moms
 • Undervisningsmateriale i tilknytning til kurset
 • Transport ud over 24 km, samt evt. færge og broafgift
 • Overnatning på hotel ved transport tur/retur på mere end 240 km, som dog kan fraviges ved særlige omstændigheder
 • Forplejning, kun i forbindelse med overnatning

Ved selvvalgt efteruddannelse kan medarbejderen endvidere søge om løntabsgodtgørelse, svarende til 85% af den sædvanlige løn. Er medarbejderen berettiget hertil, fratrækkes VEU-godtgørelsen (AMU-kurser) eller SVU-godtgørelsen (akademimoduler).

Fonden udbetaler maksimalt 7,4 timer dagligt i løntabsgodtgørelse – også selvom kurset varer 8 timer. Fonden yder som udgangspunkt kun løntabsgodtgørelse til efteruddannelse, der finder sted inden for den normale arbejdstid.

Fonden kan også yde tilskud, herunder løntabsgodtgørelse til selvvalgt uddannelse, til medarbejdere, der er opsagt, men som endnu ikke er fratrådt stillingen på tidspunktet for kursets afholdelse. Dette forudsætter dog, at medarbejderen ikke har opbrugt sin ret til selvvalgt uddannelse. Er medarbejderen fritstillet, kan der ikke ydes løntabsgodtgørelse, da medarbejderen modtager løn i fritstillingsperioden.

Med hensyn til udgiften for private kurser og akademimoduler har fonden – hvor det er hensigtsmæssigt –  adgang til at anmode ansøgeren om at tilmelde sig et tilsvarende kursus hos en anden udbyder, hvis kursusudgiften dér er væsentlig lavere.

Tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter fra den 2. januar 2018

Kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af medlemmer af HK/Privat, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i en sammenhængende periode på mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter samt ansøgningsblanket. 

Tilskud til elevers fritidsuddannelse

Elever kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til fritidsuddannelse.

For at være berettiget til tilskud skal eleven have været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden. Fonden yder tilskud til op til 10 dages fritidsuddannelse årligt.

Elever kan få tilskud til kurser og uddannelser, som er brancherelevante.

Fonden yder støtte til kursusgebyr, materialer og evt. transport. Virksomheden lægger ud for de udgifter, der er forbundet med kurset. Når kurset er afsluttet, refunderer fonden udgifterne direkte til virksomhedens konto, når eleven har indsendt dokumentation for kursusdeltagelsen.

Uddannelsen skal foregå i fritiden. Eleven skal derfor holde fri eller tage uddannelsen om aftenen. Fonden yder ikke tilskud til løntab.

Ansøgning om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden skal ske, inden eleven tager på kursus.