Kompetenceudviklingsfond mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund

Hvem kan søge og få støtte fra fonden

Efteruddannelse er en fordel for både medarbejdere og virksomhed. Derfor har alle, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og TL, mulighed for at få tilskud til efteruddannelse fra kompetencefonden.

Aftalegrundlaget for fonden indeholder en række betingelser og vilkår, som ansøger skal opfylde for at få tilskud fra fonden.

Medarbejdere kan søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse, og virksomheder kan søge om tilskud til medarbejderes efteruddannelse – såkaldt virksomhedsplanlagt efteruddannelse. Sammen kan virksomhed og medarbejder søge om aftalt akademiuddannelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har overenskomst med Teknisk Landsforbund samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Teknisk Landsforbund.

Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund.

Tilskud begrænset til 15.000 kr. fra 2. januar 2018

Fonden har besluttet, at der pr. 2. januar 2018 højst kan ydes et tilskud på i alt 15.000,- pr. ansøger pr. år.

Det maksimale beløb gælder, uanset om det drejer sig om selvvalgt eller virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Beløbsgrænsen er inklusiv kursusgebyr, undervisningsmateriale, transport, overnatning og eventuel løntabsgodtgørelse.

Aftalt akademiuddannelse er undtaget fra beløbsgrænsen på 15.000,- pr. ansøger pr. år. Dog fordrer aftalt akademiuddannelse, at ansøgeren ikke har opbrugt sin ret til selvvalgt efteruddannelse.

Hvilken type efteruddannelse?

Fonden giver tilskud til

 1. Selvvalgt efteruddannelse
 2. Virksomhedsplanlagt efteruddannelse.
 3. Aftalt akademiuddannelse fra 2. januar 2018
 4. Tilskud til opkvalificering af ophørte tillidsrepræsentanter fra 2. januar 2018

Det er en betingelse, at medarbejderne er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund.

Tilskud gælder kun for virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller virksomheder, der har en tiltrædelsesaftale med TL.

Ansøgning om tilskud fra fonden skal indsendes inden efteruddannelsen påbegyndes. 

Selvvalgt efteruddannelse

Fonden kan ved selvvalgt efteruddannelse yde tilskud til op til 10 kursusdage om året. Denne grænse på 10 dage gælder ved alle typer efteruddannelser, herunder akademimoduler, som selvvalgt efteruddannelse.

En medarbejder kan ikke opspare kursusdage fra tidligere år. Beregningen af kursusdage sker derfor for hvert kalenderår.

Virksomhed og medarbejder skal søge om selvvalgt efteruddannelse på en særlig ansøgningsblanket. 

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Ved virksomhedsplanlagt efteruddannelse er der ingen begrænsning i forhold til antallet af kursusdage. Således kan der ydes tilskud til mere end ti kursusdage.

Det er virksomheden, der planlægger efteruddannelsen, og virksomheden betaler som hovedregel løn til sin medarbejder under hele efteruddannelsen. Der kan ikke ydes tilskud til virksomhedens lønudgift.

Virksomhed og medarbejder skal søge om virksomhedsplanlagt efteruddannelse på en særlig ansøgningsblanket. 

Aftalt akademiuddannelse fra den 2. januar 2018 – Moduler på El-installation (elinstallatøruddannelsen på deltid), Energiteknologi, Automation og drift samt Ledelse samt VVS-installation

Virksomhed og medarbejder kan i fællesskab søge om tilskud til, at en medarbejder – på deltid – kan gennemføre enkeltmoduler på 4 akademiuddannelser. 

Fonden kan ved aftalt akademiuddannelse yde tilskud til 10 dages akademimoduler pr. medarbejder om året. Dette svarer til 10 dages selvvalgt efteruddannelse.

En medarbejder kan anvende sine 10 dage til både selvvalgt efteruddannelse og til aftalt akademiuddannelse, så længe den maksimale grænse på 10 dages uddannelse ikke overskrides.

Tilskuddet udgør 100% af den sædvanlige løn modregnet evt. SVU fra det offentlige samt betaling af hele kursusgebyret, transportudgifter samt overnatning. 

Læs mere om tilskud til aftalt akademiuddannelse samt ansøgningsblanket. 

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne. Tilskuddet udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, som så sørger for at fratrække beløbet fra deltagerens regning. 

Kompetenceudviklingsfonden mellem Teknisk Landsforbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden.

Læs mere om VEU-omstillingsfonden på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Intet krav til medarbejderens anciennitet

For alle typer af efteruddannelse gælder, at der ikke er et krav til medarbejderens anciennitet. Medarbejderen skal således ikke have været ansat i en forudgående periode i virksomheden, forinden der ansøges.

Hvilke uddannelser kan virksomheden/medarbejderen søge om tilskud til?

Virksomheder og OK-omfattede medarbejdere kan søge om tilskud til efteruddannelse, som fagligt er brancherelevant:

 • Gymnasiale fag
 • AMU-kurser
 • Moduler på diplom- og masteruddannelser
 • Akademimoduler på akademiuddannelser
 • Private kurser

Hvad dækker kompetenceudviklingsfonden?

Der kan ydes tilskud til kursusgebyr samt evt. transport og overnatning. Dette gælder ved både selvvalgt efteruddannelse og virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Virksomheder og OK-omfattede medarbejdere kan søge om tilskud til dækning af følgende udgifter:

 • Dækning af udgift til kursusgebyr, ved virksomhedsplanlagt efteruddannelse uden moms
 • Undervisningsmateriale i tilknytning til kurset
 • Transport ud over 24 km, samt evt. færge og broafgift
 • Overnatning på hotel ved transport tur/retur på mere end 240 km, som dog kan fraviges ved særlige omstændigheder

Ved selvvalgt efteruddannelse kan medarbejderen endvidere søge om løntabsgodtgørelse, svarende til 85 pct. af den sædvanlige løn. Er medarbejderen berettiget hertil, fratrækkes VEU-godtgørelsen (AMU-kurser) eller SVU-godtgørelsen (akademimoduler).

Fonden udbetaler maksimalt 7,4 timer dagligt i løntabsgodtgørelse – også selvom kurset varer 8 timer. Fonden yder som udgangspunkt kun løntabsgodtgørelse til efteruddannelse, der finder sted inden for den normale arbejdstid.

Fonden kan også yde tilskud, herunder løntabsgodtgørelse til selvvalgt uddannelse, til medarbejdere, der er opsagt, men som endnu ikke er fratrådt stillingen på tidspunktet for kursets afholdelse. Dette forudsætter dog, at medarbejderen ikke har opbrugt sin ret til selvvalgt uddannelse. Er medarbejderen fritstillet, kan der ikke ydes løntabsgodtgørelse, da medarbejderen modtager løn i fritstillingsperioden.

Med hensyn til udgiften for private kurser og akademimoduler har fonden – hvor det er hensigtsmæssigt –  adgang til at anmode ansøgeren om at tilmelde sig et tilsvarende kursus hos en anden udbyder, hvis kursusudgiften dér er væsentlig lavere. Beslutning herom træffes altid af bestyrelsen. 

Tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter fra den 2. januar 2018

Kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af medlemmer af TL, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i en sammenhængende periode på mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter samt ansøgningsblanket.