El-branchens Kompetenceudviklingsfond

Tilskudsmuligheder i 2020

Efter- og videreuddannelse for elektrikere, mens Danmark er lukket ned som følge af corona-virus

Mange virksomheder og ansatte i el-branchen er i en særlig situation på grund af COVID-19. Hvis der er problemer med mangel på opgaver, kan det være en god lejlighed til at opkvalificere medarbejderne.

Heldigvis tilbyder en del skoler amu-kurser og akademimoduler som fjernundervisning. Fjernundervisning er undervisning, hvor man kan deltage hjemmefra. Det kræver kun en computer eller tablet og adgang til internettet.

For at mindske omkostningerne til efteruddannelse giver El-kompetencefonden særlige høje tilskud i perioden den 9. marts til den 8. juli 2020.

Der gives i perioden alene tilskud til kurser, der afholdes som fjernundervisning. 

amukurs.dk kan du se, hvilke amu-kurser der udbydes som fjernundervisning, kig efter det særlige skærm-ikon. 

Listen med godkendte akademi-moduler er opdateret og du finder den her.

Lønrefusion – amu og akademimoduler

Der er gode muligheder for at få dækket lønudgifter til både amukurser og akademimoduler via VEU-godtgørelse, Statens Voksenuddannelsesstøtte (svu) og el-kompetencefonden. I perioden fra 9. marts til 8. juli 2020 gælder derfor særlige covid-19-regler for tilskud fra fonden. Det vil sige, at kursusaktivitet skal være gennemført inden 9. juni 2020. Fonden giver i perioden kun tilskud til kurser, der gennemføres som fjernundervisning.

Virksomheder, der ikke har hjemsendt medarbejdere på nogen ordninger 

(altså hverken på arbejdsfordeling, hjemsendelse, eller lønkompensation via trepartsaftalen)

 • Virksomhederne kan få VEU-godtgørelse, når medarbejdere deltager i AMU og SVU ved deltagelse i akademimoduler
 • El-branchens Kompetencefond yder et fast tilskud til AMU-deltagelse oven i VEU-godtgørelsen på 400 kr. om dagen.
 • El-branchens Kompetencefond dækker kursusgebyr til akademimoduler modregnet tilskud fra Omstillingsfonden samt et fast beløb på 800 kr. om dagen i lønrefusion til supplering af SVU.

Virksomheder, der benytter sig af trepartsaftalen om lønkompensation

 • Virksomhed og medarbejder kan aftale, at medarbejderen deltager i kursusaktivitet, men virksomheden kan ikke modtage VEU-godtgørelse eller SVU, fordi de allerede modtager en offentlig ydelse nemlig lønkompensation.
 • El-branchens Kompetencefond yder et fast tilskud på 400 kr. om dagen ved deltagelse i AMU.
 • El-branchens Kompetencefond dækker kursusgebyr til akademimoduler modregnet evt. tilskud fra Omstillingsfonden samt et fast beløb på 400 kr. om dagen i lønrefusion.
 • Hvis en medarbejder er sendt hjem efter aftalen om hjemsendelse, opretholdes allerede givne tilsagn til    kursusdeltagelse og tilskud fra fonden, hvis kurset starter i den periode, hvor man er hjemsendt. Dette kræver dog at der ikke modtages dagpenge de dage man er afsted på uddannelse, men i stedet VEU, SVU og hertil tilskud fra fonden til de normale 85 % løndækning.

Kompetenceudviklingsfonden er både for medarbejdere og virksomheder

Medarbejdere kan søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse.

Virksomheder kan søge om tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Fra 1. januar 2020 er følgende kurser og uddannelser omfattet af fonden:

Udenfor Corona-perioden gælder nedenstående regler

Tilskud til selvvalgt uddannelse 

AMU-kurser: Fonden yder et tilskud på 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges VEU-refusion og evt. refusionen modregnes i tilskuddet fra fonden.

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Hvis medarbejderen har uforbrugte kursusdage, kan den enkelte medarbejder overføre sin ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Akademimoduler: Fonden yder tilskud på 85% af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges SVU og tilskud fra omstillingsfonden (max. 10.000 kr. årligt), som i givet fald modregnes i tilskuddet fra fonden.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Tilskud til virksomhedsplanlagt uddannelse

AMU-kurser: Fonden yder tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejders deltagelse i AMU-kurser. Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.

Akademimoduler: Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr evt. fratrukket tilskud fra omstillingsfonden (10.000 kr. årligt) og SVU-støtte.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Generelle betingelser

For at kunne søge om tilskud fra fonden, er det en betingelse, at ansøger:

 • Har minimum 9 måneders anciennitet i det aktuelle ansættelsesforhold.                  
 • Er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten, der er tegnet med Dansk El-Forbund.
 • Ikke er i en opsagt stilling.

Sådan søger du om tilskud fra fonden

Medarbejdere kan søge om tilskud til:

 • Deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges inden kurset/modulet påbegyndes.
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden kan søge om tilskud til:

 • Deltagelse i AMU-kurser for medarbejdere, der ikke er medlem af DEF, ved ansøgning til EVU.
 • Deltagelse i akademimoduler ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges om tilskud når kurset er gennemført. Dokumentationen skal sendes via EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden får automatisk tilskud til:

 • Medarbejders deltagelse i AMU-kurser, når medarbejderen er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten der er tegnet med Dansk El-Forbund. Udbetalingen af tilskud fra kompetencefonden sker automatisk, når der er søgt VEU-refusion. Tilskuddet udbetales fra 1. januar 2020 af EVU.

Øvrige tilskudsmuligheder

Tilskud til gennemførelse af en erhvervsuddannelse (EUV) for ufaglærte ansat i en installationsvirksomhed

Virksomheder kan få 1.500,- kr. om ugen, mens medarbejderen er i skole, og 750,- kr. om ugen, mens medarbejderen er i praktik i virksomheden, hvis de indgår en uddannelsesaftale som elektriker med en medarbejder over 25 år, der i forvejen har været ansat som ufaglært i virksomheden i mere end et år.

Læs mere om tilskud til gennemførsel af en erhvervsuddannelse (EUV) for ufaglærte ansat i en installationsvirksomhed.

Tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

El-kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af elektrikere, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter.

 

Om Kompetencefonden

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund oprettede Elbranchens Kompetence­udviklingsfond som en del af Overens­komsten 2007. Fonden sikrer gode muligheder for udvikling af medarbejdernes kompetencer via støtte til efteruddannelse. Det sker med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden.

Det er ligeledes fondens formål at understøtte udviklingen af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ samt af virksomheder, der har tegnet en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund. Fonden administreres af EVU, el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat.

 

Har du brug for hjælp?

Så ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon 31663026

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

Du kan også skrive en mail til fond@evu.dk

Måske kan du finde svar i vores samling af ofte stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål om kompetenceudviklingsfonden

 

Hvad er tidsfristen for at søge om tilskud?

Ved selvvalgt efteruddannelse skal du søge om tilskud før kurset.

Hvis der er tale om virksomhedsplanlagte kurser er der tidsfristen senest en måned efter udgangen af det kvartal, du har været på kursus i.

Tilmelder El-kompetencefonden mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. Elfonden tilmelder dig ikke.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Din brugerprofil er privat og du skal selv søge i fonden, og må ikke søge for dine venner eller andre.

Må jeg give mit firmas kontonummer ved selvvalgt uddannelse?

Du skal opgive dit private registrerings- og kontonummer. Din virksomhed udbetaler dig ikke løn under kursusperioden og du får dækket op til 85% af din løn af fonden. Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvordan opretter jeg en bruger?

Gå ind på selvbetjeningssiden og følg instruktionerne. Hvis du er virksomhed, opretter du en virksomhedskonto, og hvis du er privatperson, opretter du en privat konto.

Hvad gør jeg hvis jeg har glemt mit password?

Hvis du har glemt dit password kan du nulstille det på vores selvbetjeningsside.

Luk menu