Regler for selvvalgt efteruddannelse

Hvem kan få tilskud

Hvis du er ansat i en virksomhed med overenskomst mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller med tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan du få tilskud til selvvalgt efterudannelse. Du skal være omfattet af en overenskomst mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Du har ret til maksimalt to ugers selv­valgt efteruddannelse, det vil sige 10 kursusdage om året. Det gælder for alle typer efteruddannelse. 

Ordningen omfatter alle medar­bejdere, som er omfattet af elektrikeroverens­komsten eller funktionæroverenskomsten på elområdet og har minimum 9 måneders anciennitet i det aktuelle ansættelsesforhold. For lærlinge gælder særlige regler.

Guide til selvvalgt efteruddannelse

Det kan være svært at gennemskue krav og tidsfrister. Derfor har vi lavet en visuel guide, den finder du her.

Akkumulering af selvvalgt efteruddannelse

Du har ret til at afvikle ikke forbrugt efteruddannelse fra de foregående to kalenderår. De ældste uger bruges først. Det betyder, at hvis du i 2019 og 2020 ikke har været på selvvalgt efteruddannelse, vil du i 2021 have ret til helt op til 30 dages selvvalgt efteruddannelse. Har du eksempelvis haft 2 dages selvvalgt efteruddannelse i 2019 og eksempelvis 4 dages selvvalgt efteruddannelse i 2020, så vil du have ret til 24 dages selvvalgt i 2021. Dette forudsætter, at du har været ansat i samme virksomhed i hele perioden. 

Særlige regler for selvvalgt onlinekursus

Du kan vælge et onlinekursus fra positivlisten uden aftale med virksomheden, og du bruger ikke af retten til selvvalgt uddannelse. Kurset kan tages i fritiden, eller du kan aftales med virksomheden, at dele af kurset tages i arbejdstiden.

Det er alene op til medarbejderen, om virksomheden skal involveres i kurset. Medarbejderen kan ikke gøre krav på, at kurset tages i arbejdstiden.

Det kan du få tilskud til

Der gives tilskud til AMU-kurser og akademimoduler på deltid, der er relevante for el-branchen i bred forstand. 

Nogle af kurserne på positivlisterne kan også tages digitalt i form af fjernundervisning, blended learning eller som onlinekurser.

Hvis du har behov for efteruddannelsestilbud, som ikke optræder på nogle af listerne, kan du indsende en begrundet ansøgning. Sådanne ansøgninger behandles altid af kompetenceudviklingsfonden.

Tilskud til AMU-kurser

Vælger du et el-brancherelevant AMU-kursus (undtagen kurserne i kategorien: Arbejde under spænding NY L-AUS), er du garanteret tilskud, hvis du opfylder fondens øvrige betingelser.

Tilskud til AMU-kurser forudsætter, at du også søger VEU-godtgørelse og eventuelt befordringstilskud – kompetencefonden betaler så resten.

Her kan du finde alle El-branchens AMU-kurser  samt en række andre godkendte brancherelevante AMU-kurser

Du kan også finde El-branchens AMU-kurser på amukurs.dk

Akademimoduler

El-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til enkeltmoduler og moduler i én af de akademiuddannelser, der er på positivlisten. Modulerne på listen er fastsat af bestyrelsen for fonden

Fonden giver ikke tilskud til delautorisationsuddannelser.

Du har ret til maksimalt 2 ugers selvvalgt akademiuddannelse med mulighed for akkumulering.

Når du søger tilskud fra fonden til en akademiuddannelse, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis uddannelsen berettiger til dette, samt VEU-omstillingsfonden.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder.

Det får du i tilskud

Virksomheden betaler dig ikke løn, mens du er på kursus, men du kan få refunderet 85 % af din bruttotimeløn, det gælder dog ikke ved onlinekurser samt tilskud på op til 2.000 kr. pr. dag til dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi. Du kan ikke få dækket udgifter til transport og overnatning, når der er tale om fjernundervisning, blended learning eller onlineundervisning.

I særlige tilfælde kan der ydes tilskud over 2.000 kr. Søger du et AMU-kursus eller et akademimodul, hvor prisen er over 2.000 kr. pr. dag, vil fonden i nogle tilfælde kontakte dig for at få yderligere oplysninger om din begrundelse for at søge kurset.

Ved AMU-kurser forudsætter tilskuddet, at du også søger VEU-godtgørelse og eventuelt befordringstilskud – kompetencefonden betaler så resten. 

Søg tilskud før dit kursus starter

Du skal søge om godkendelse inden uddannelsen starter. Tilsagnet om tilskud fra fonden gælder i 6 måneder.

Søg tilskud til selvvalgt efteruddannelse her.

Når du indsender en ansøgning, modtager du en kvittering på e-mail med link til din sag. Samtidig sender EVU en e-mail til din arbejdsgiver, som skal bekræfte, at du har været ansat i 9 måneder, og at der er aftalt frihed til deltagelse i uddannelsen

Når du har fået tilsagn om, at du kan få tilskud, kan du uploade fakturaen fra kursusudbyderen til EVU på linket i din kvitteringsmail, så betaler fonden kursusafgiften på dine vegne. Dette er ikke et krav, men et tilbud så du ikke selv skal lægge ud. 

Efter du har været på AMU-kursus eller har gennemført dit akademimodul, skal du uploade kursusbevis, lønseddel og bevillings-/udbetalingsbrev fra VEU eller SVU, samt dokumentation for udgifter i forbindelse med evt. kost, logi og befordring på det link, du modtog i din kvitteringsmail.

Tilskuddet bliver indsat på din konto, og opgørelse over lønrefusion bliver sendt til din e-boks.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra Omstillingsfonden søges på erhvervsakademiet i forbindelse med tilmelding til akademimodulet og udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om VEU-omstillingsfonden.

VEU-godtgørelse

Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, er der mulighed for få VEU-godtgørelse.

Hvis du får løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der får udbetalt godtgørelsen. 

Udover VEU-godtgørelsen kan du få tilskud til befordring for afstanden mellem bopæl og kursussted.

Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.veug.dk

SVU - voksenuddannelsesstøtte

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller arbejdsgiveren, som kompensation for løn – eller som erstatning for arbejdskraft. 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Når SVU bliver udbetalt til en arbejdsgiver, bliver der ikke indbetalt til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for bliver bidraget til virksomheden sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.

Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om SVU på svu.dk.

Har du brug for hjælp?

Så ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon 31663026

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

Du kan også skrive en e-mail til fond@evu.dk