Skorstensfejernes kompetencefond

Skorstensfejerbranchens kompetenceudviklingsfond har til formål at understøtte og sikre udviklingen af medarbejdernes kompetencer med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden.

Det er ligeledes fondens formål at understøtte udvikling af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne.

Det er en betingelse for tilskud, at medarbejderne er omfattet af overenskomsten mellem Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet. Desuden skal deltagelse på kurset dokumenteres, eksempelvis i form af et kursusbevis.

Alle ansøgninger skal godkendes af fonden mindst 14 dage før kursusstart.

 • Trin 1: Udfyld denne ansøgningsblanket og send den til skorstensfejerfond@evu.dk. Du vil inden for 14 dage modtage svar.
 • Trin 2: Du skal søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) for at opnå det fulde tilskud på 85 % af din løn. Det er dit eget ansvar at søge SVU. Trailerkørekort giver ikke adgang til SVU og er derfor undtaget denne regel
 • Trin 3: Du skal selv lægge ud for kursusgebyret. Efter fremsendelse af dokumentation for kurset vil fonden refundere dit udlæg.

Løntilskud inkl. evt. offentlig løntabsgodtgørelse kan højst udgøre 85 % af den enkelte medarbejders sædvanlige overenskomstmæssige løn.

Bemærk, at ved efteruddannelse på videregående niveau (akademiuddannelser) yder VEU-omstillingfonden fra 1. august 2018 op til 10.000 kr. i tilskud til dækning af deltagergebyr. Tilskuddet udbetales til erhvervsakademierne, der så sørger for, at beløbet bliver fratrukket deltagergebyret.  Læs mere om VEU-omstillingsfonden hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Fondens historie

I forbindelse med Overenskomsten 2014 oprettede SKORSTENSFEJERLAUGET AF 11. FEBRUAR 1778 og BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET FOR SKORSTENSFEJERKREDSEN en kompetenceudviklingsfond, som kan give tilskud til medarbejdernes efteruddannelse.

Fonden finansieres af virksomhederne i overensstemmelse med overenskomsten. Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat.

Hvilke udgifter kan der søges tilskud til?

 • Udgifter til løn, jvf. satser, der er angivet nederst på siden. Afregning af løn sker pr. time, dog maks 7,4 timer pr dag.

  Eventuelle offentlige tilskud fratrækkes før udbetaling af refusion.

 • Husk at du selv skal søge SVU.

 • Kursus- og deltagergebyr.

 • Kursusmaterialer.

 • Transport til og fra uddannelsessted (dækkes jf. satser fra AMU, der i 2018 udgør kr. 0,97 efter 24 km). 

Et tilsagn om tilskud gælder kun for nøjagtig det kursus eller den efteruddannelsesaktivitet, der er givet tilsagn til. Bliver kurset flyttet til andet tidspunkt, er det dog stadig godkendt. Ændring af kursustidspunkt skal meddeles EVU.

For at få dækket udgifterne til transport skal efteruddannelsen gennemføres hos den udbyder, der er tættest på ansøgerens bopæl.

Vælger ansøger at tilmelde sig en uddannelse, hvor afstanden (km) er større end til nærmeste udbyder, godtgøres der ikke for transport til og fra uddannelsesstedet.

Det et krav, at ansøgeren samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis den pågældende efteruddannelse berettiger til dette.

Kursusliste

Kriterier for tildeling af tilsagn om støtte fra skorstensfejerbranchens kompetencefond.

Deltagelse på nedenstående kurser er betinget af, at det er en offentlig udbyder, samt at kurset gennemføres på det kursussted, der er tættest på deltagerens bopæl.

Trailerkørekortet er undtaget fra kravet om offentlig udbyder

Grundskole niveau

  • Forberedende voksenundervisning, FVU (Læsning, stavning, regning, matematik)
  • Ordblindeundervisning for voksne
  • Almen voksenuddannelse, AVU (Dansk, Tysk, Engelsk, Matematik, Fysik, Kemi) (niveau D-G)

Gymnasialt niveau – fagrække

 • Dansk (A, B, C)
 • Tysk (A, B, C)
 • Engelsk (A, B, C)
 • Matematik (A, B, C)
 • Fysik (A, B, C)
 • Kemi (A, B, C)

Videregående niveau

 • Energiformer (fagmodul A) – 9 dage + eksamensdag (10 ECTS). Modul på akademiuddannelsen Energiteknolog
 • Bygningskonstruktioner og energianlæg (fagmodul B) – 9 dage + eksamensdag (10 ECTS). Modul på akademiuddannelsen Energiteknolog

Privat udbyder

 • Trailerkørekort B/E

Vedr. tilskud til trailerkørekort

Mindst en af følgende forudsætninger skal være opfyldt:

•    Du arbejder i en virksomhed, hvor trailerkørekortet kan anvendes.
•    Du skal kunne sandsynliggøre fremtidige beskæftigelsesmuligheder, hvor et trailerkørekort er påkrævet.

Du skal vedlægge begrundelse sammen med ansøgningsskemaet og oplyse om dit telefonnummer i dagtimerne, så sekretariatet eventuelt kan få uddybet ansøgningen.

Det er endvidere besluttet, at såfremt der ydes tilskud er det maksimalt iht. nedenstående:

•    6 undervisningstimer
•    Tilskud til prøvegebyr
•    Tilskud til lægeerklæring

Dokumentation for de faktiske udgifter skal fremsendes ved endt kursus sammen med kopi af kørekort.
Der ydes kun tilskud til beløb der er ansøgt.

Lønsatser i Skorstensfejerbranchens kompetencefond.

 • København City: kr. 193,00 pr time.
 • Københavns amt: Kr. 200,00 pr time.
 • Provinsen: Kr. 185,00 pr time.