Regler aftalt for akademi- og diplomuddannelse

Hvem kan få tilskud

Virksomheder, der er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller virksomheder med tiltrædelsesaftale med Teknisk Landsforbund (TL), kan få tilskud til aftalt akademiuddannelse for medarbejdere, der er omfattet af TL-overenskomsten eller tiltrædelsesaftalen med Teknisk Landsforbund.

Medarbejderen kan være opsagt, men kurset skal være afholdt inden fratrædelse. Er medarbejderen i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden fratrædelse, skal en evt. fortsættelse på kurset være godkendt af fondens bestyrelse. 

Det er en betingelse, at der er aftalt en uddannelsesplan.

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen skal tage afsæt i en drøftelse af medarbejderens samlede behov for kompetenceudvikling i forhold til nye krav og teknologier i virksomheden. Planen er intern og kan fx indeholde en hel akademi- eller diplomuddannelse, enkelte eller flere diplommoduler.

Virksomheder kan få tilskud

TL-fonden giver tilskud til enkelte moduler og hele uddannelser på en af de akademiuddannelser, der er på positivlisten og til fagligt relevante moduler og hele uddannelser på diplomniveau. Når der søges tilskud til diplommoduler, skal der uploades en kursusbeskrivelse, så fondens bestyrelse kan vurdere, om modulet er fagligt relevant.

Tilskud til aftalt uddannelse træder i stedet for tilskud til selvvalgt efteruddannelse. Det betyder, at der ikke kan ydes tilskud til aftalt akademiuddannelse, hvis medarbejderen samtidig søger om tilskud til selvvalgt efteruddannelse.

Det er en betingelse, at medarbejderen har opsparet tilstrækkelig ret til selvvalgt efteruddannelse, og har uddannelsesdage nok til at gennemføre det første modul på den valgte uddannelse på det tidspunkt, der søges om tilskud til aftalt akademi– eller diplomuddannelse  på det tidspunkt der søges om tilskud til aftalt uddannelse.

Der kan maksimalt gives tilskud til 10 kursusdage om året. Ved aftalt akademi- eller diplomuddannelse, er der mulighed for at akkumulere kursusdagen i 2 år, således at medarbejderen har 20 kursusdage i alt, hvis dagene ikke er brugt til selvvalgt efteruddannelse.

Sådan beregnes tilskuddet

Tilskuddet udgør 100% af den sædvanlige løn og 100% af kursusgebyret modregnet evt. SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Der kan også ydes tilskud til transportudgifter.

Transportudgifter refunderes med 0,99 kr./km udover 24 km, dog kan du ikke få tilskud udover 400 km pr. rejse. 

Der kan maksimalt gives tilskud til op til 2 moduler om året (svarende til maksimalt 20 ECTS-point).

Der kan maksimalt udbetales 30.000 kr. pr. år pr. medarbejder.

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto, når EVU har modtaget dokumentation.

Søg tilskud før uddannelsen starter

Virksomheden skal, så vidt det er muligt, søge om godkendelse 1 måned før uddannelsen starter. Tilsagnet om tilskud fra fonden gælder i 6 måneder.

Søg forhåndstilsagn her.

Virksomheden skal efterfølgende dokumentere, at medarbejderen har gennemført uddannelsen.

Dokumentationen skal sendes via EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

Læs mere om de øvrige muligheder for tilskud fra TL-fonden.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra Omstillingsfonden søges på erhvervsakademiet i forbindelse med tilmelding til akademimodulet og udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om VEU-omstillingsfonden.

VEU-godtgørelse

Når en medarbejder deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, er der mulighed for få VEU-godtgørelse.

Hvis medarbejderen får løn under kurset, er det arbejdsgiver, der får udbetalt godtgørelsen. 

Udover VEU-godtgørelsen kan medarbejderen få tilskud til befordring for afstanden mellem bopæl og kursussted.

Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.veug.dk

SVU - voksenuddannelsesstøtte

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller arbejdsgiveren, som kompensation for løn – eller som erstatning for arbejdskraft. 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Når SVU bliver udbetalt til en arbejdsgiver, bliver der ikke indbetalt til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for bliver bidraget til virksomheden sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.

Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om SVU på svu.dk.

Har du brug for hjælp

Så ring og tal med Aynur Taslicukur på telefon: 25124898 

Du kan også sende en mail til tl-fond@evu.dk