Regler selvvalgt efteruddannelse

Hvem kan få tilskud

Du kan få tilskud til selvvalgt efteruddannelse, hvis du er ansat i en virksomhed og omfattet af overenskomsten mellem Teknisk Landsforbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller med tiltrædelsesaftale med Teknisk Landsforbund.

Hvis du er blevet opsagt, har du stadig mulighed for 2 ugers selvvalgt efteruddannelse, såfremt du ikke har opbrugt din ret. Hvis du er blevet opsagt  pga. omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre forhold i virksomheden, har du mulighed for yderligere 2 ugers selvvalgt efteruddannelse. Det kræver dog, at du har været ansat i virksomheden i mindst 3 år, og at kurset er afholdt inden du fratræder. Hvis du er i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det, inden din sidste arbejdsdag, skal fondens bestyrelse godkende, at du kan fortsætte og færdiggøre kurset.  

Det kan du få tilskud til

Fonden giver tilskud

  • Akademimoduler og fagligt relevante moduler på diplomuddannelse
  • Andre kurser fx private kurser og gymnasiale fag
  • Brancherelevante AMU-kurser 

Der kan maksimalt gives tilskud til 10 kursusdage om året. Kursusdage nulstilles ved årsskifte.

Hvis du søger tilskud til AMU-kurser, andre kurser eller diplommoduler, skal du uploade en beskrivelse af kurset i forbindelse med ansøgningen, så fondens bestyrelse kan vurdere, om kurset er fagligt relevant.

Sådan beregnes tilskuddet

Fonden yder tilskud til din arbejdsgiver på 85 % af din sædvanlige løn og tilskud til 100% af kursusgebyret samt tilskud til kursusmaterialer og evt. transportudgifter. Det er en forudsætning at der samtidig søges om VEU-godtgørelse eller SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Transportudgifter refunderes med 0,99 kr./km udover 24 km, dog kan du ikke få tilskud udover 400 km pr. rejse. 

Der kan maksimalt udbetales 20.000 kr. pr. år pr. medarbejder.

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto, når EVU har modtaget dokumentation.

Søg tilskud før uddannelsen starter

Du skal, så vidt det er muligt, søge om godkendelse 1 måned før uddannelsen starter. Tilsagnet om tilskud fra fonden gælder i 6 måneder.

Søg forhåndstilsagn her.

Din arbejdsgiver skal herefter bekræfte, at I har aftalt frihed til uddannelsen.

Når du har gennemført uddannelsen, skal du uploade dokumentation til EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, du har været på kursus.

Læs mere om de øvrige muligheder for tilskud fra TL-fonden.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra Omstillingsfonden søges på erhvervsakademiet i forbindelse med tilmelding til akademimodulet og udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om VEU-omstillingsfonden.

VEU-godtgørelse

Når en medarbejder deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, er der mulighed for få VEU-godtgørelse.

Hvis medarbejderen får løn under kurset, er det arbejdsgiver, der får udbetalt godtgørelsen. 

Udover VEU-godtgørelsen kan medarbejderen få tilskud til befordring for afstanden mellem bopæl og kursussted.

Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.veug.dk

Når du ansøger, skal du have følgende dokumentation parat

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller arbejdsgiveren, som kompensation for løn – eller som erstatning for arbejdskraft. 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Når SVU bliver udbetalt til en arbejdsgiver, bliver der ikke indbetalt til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for bliver bidraget til virksomheden sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.

Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om SVU på svu.dk.

Har du brug for hjælp

Så ring og tal med Aynur Taslicukur på telefon: 2512 4898 

Du kan også sende en mail til tl-fond@evu.dk