Regler for selvvalgt efteruddannelse

Hvem kan få tilskud

Du kan få tilskud til selvvalgt efteruddannelse, hvis du er ansat i en virksomhed og omfattet af VVS-overenskomsten mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Overenskomsten giver ret til maksimalt to ugers selvvalgt efteruddannelse, det vil sige 10 kursusdage om året.

Kriterier for tilskud

  • Du skal have været ansat i mindst 32 uger
  • Du skal have uforbrugt ret til selvvalgt uddannelse
  • Du må IKKE være opsagt
  • Din arbejdsgiver skal bekræfte, at der er aftalt frihed til at deltage i uddannelsen

Det kan du få tilskud til

Fonden giver tilskud til AMU-kurser og akademimoduler på deltid samt til forberedende voksenuddannelse og private kurser fx grossist- og leverandørkurser.

Nogle af kurserne på positivlisterne kan også tages digitalt i form af fjernundervisning, blended learning eller som onlinekurser.

Hvis du har behov for efteruddannelsestilbud, som ikke optræder på nogle af listerne, kan du indsende en begrundet ansøgning. Sådanne ansøgninger behandles altid af kompetenceudviklingsfonden.

Særlige regler for selvvalgt onlinekursus

Du kan vælge et onlinekursus fra positivlisten uden aftale med virksomheden, og du bruger ikke af retten til selvvalgt uddannelse. Kurset kan tages i fritiden, eller du kan aftales med virksomheden, at dele af kurset tages i arbejdstiden.

Det er alene op til medarbejderen, om virksomheden skal involveres i kurset. Medarbejderen kan ikke gøre krav på, at kurset tages i arbejdstiden.

Tilskud til AMU-kurser

Vælger du et af Vvs-branchens egne AMU-kurser eller et af de andre brancherelevante AMU-kurser, er du garanteret tilskud, hvis du opfylder kriterierne for tilskud.

Tilskud til AMU-kurser forudsætter, at du søger VEU-godtgørelse og eventuelt befordringstilskud.

Du kan også finde kurserne på amukurs.dk 

Tilskud til private kurser

Fonden kan også yde tilskud til en række private og offentlige kurser fx FVU, trailerkørekort samt leverandør- og grossistkurser.

Du kan finde en oversigt over andre kurser med tilskud her

Hvis dit kursus ikke er på listen, kan du altid sende en mail med en begrundet ansøgning til vvsfond@evu.dk 

Tilskud til akademimoduler

Vvs-branchnens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til enkeltmoduler og moduler i de akademiuddannelser, der er på positivlisten. Modulerne på listen er fastsat af fondens bestyrelse.

Fonden giver ikke tilskud til delautoriasationsuddannelser.

Når du søger tilskud fra fonden til en akademiuddannelse, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis uddannelsen berettiger til dette, samt støtte fra VEU-omstillingsfonden

Du kan få tilskud til 1-2 akademimoduler om året dog maksimalt 10 ECTS-point, uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsplanlagt.

Det får du i tilskud

Virksomheden betaler dig ikke løn, mens du er på kursus, men du kan få refunderet 85 % af din bruttotimeløn, det gælder dog ikke ved onlinekurser samt tilskud på op til 200 kr. pr. dag og 1000 kr. pr. uge til dækning af kursusgebyr og materialer. Transportudgifter refunderes med 0,99 kr./km udover 24 km dog kan du ikke få tilskud udover 400 km pr. rejse. Du kan ikke få dækket udgifter til transport og overnatning, når der er tale om fjernundervisning, blended learning eller onlineundervisning. Tilskudssatsen gælder også for trailerkørekort.

Søg tilskud før dit kursus starter

Du skal søge om godkendelse inden dit kursus afholdes. Tilsagnet om tilskud fra fonden gælder i 6 måneder.

Søg tilskud til selvvalgt efteruddannelse her.

Når du indsender en ansøgning, modtager du en kvittering på e-mail med link til din sag. Samtidig sender EVU en e-mail til din arbejdsgiver, som skal bekræfte, at du har været ansat i 32 uger, og at der er aftalt frihed til deltagelse i uddannelsen

Når du har fået tilsagn om, at du kan få tilskud, kan du uploade fakturaen fra kursusudbyderen til EVU på linket i din kvitteringsmail, så betaler fonden kursusafgiften på dine vegne. Dette er ikke et krav, men et tilbud så du ikke selv skal lægge ud.

Efter du har været på kursus eller gennemført dit akademimodul, skal du uploade kursusbevis, lønseddel og bevillings-/udbetalingsbrev fra VEU eller SVU, samt dokumentation for udgifter i forbindelse med evt. kost, logi og befordring på det link, du modtog i din kvitteringsmail.

Tilskuddet bliver indsat på din NemKonto, og opgørelse over lønrefusion bliver sendt til din e-boks.

VEU-omstillingsfonden​

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra Omstillingsfonden søges på erhvervsakademiet i forbindelse med tilmelding til akademimodulet og udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om VEU-omstillingsfonden.

VEU-godtgørelse

Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, er der mulighed for få VEU-godtgørelse.

Hvis du får løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der får udbetalt godtgørelsen. 

Udover VEU-godtgørelsen kan du få tilskud til befordring for afstanden mellem bopæl og kursussted.

Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.veug.dk

SVU - voksenuddannelsesstøtte

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller arbejdsgiveren, som kompensation for løn – eller som erstatning for arbejdskraft. 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Når SVU bliver udbetalt til en arbejdsgiver, bliver der ikke indbetalt til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for bliver bidraget udbetalt til virksomheden sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.

Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om SVU på svu.dk

Har du brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til EVU på telefon 3672 6400. Du kan også skrive til fonden på vvsfond@evu.dk