Regler for virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Hvem kan få tilskud

Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og virksomheder med en tiltrædelsesaftale med Blik- og Rørarbejderforbundet, kan få tilskud til efteruddannelse af medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Virksomheden kan få tilskud

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til medarbejderes deltagelse på alle branchens egne AMU-kurser samt en række andre brancherelevante AMU-kurser og visse akademimoduler. Derudover giver fonden tilskud til forberedende voksenuddannelse og private kurser fx FVU samt grossist- og leverandørkurser.

Sådan beregnes tilskuddet

Tilskud til onlinekurser

Ved virksomhedsansøgte onlinekurser og kurser tilrettelagt som fjernundervisning, kan virksomheden få dækket kursusgebyret og kursusmaterialer, hvis det er virksomheden, der køber et online kursus til medarbejderen. Ved kurser og moduler der gennemføres som blended learning dækker fonden også kursusudgifter samt udgifter til kursusmaterialer.

Tilskud til AMU-kurser

Når medarbejderen deltager på et AMU-kursus på positivlisten, får virksomheden automatisk udbetalt 500 kr. pr. medarbejder pr. kursusdag fra fonden. Når virksomheden søger VEU-godtgørelse for en medarbejder, udbetales der parallelt hermed tilskud fra fonden.

Tilskuddet udbetales automatisk til virksomheden for medarbejdere, der er medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet, når kurset er gennemført.

Har virksomheden haft medarbejdere på AMU-kursus, hvor der ikke er modtaget automatisk tilskud fra fonden, skal virksomheden søge om tilskud via denne digitale ansøgningsblanket

Der er ingen begrænsninger i hvor mange AMU-kursusdage, virksomheden kan få tilskud til pr. medarbejder.

Tilskud til akademimoduler

Når medarbejderen deltager på akademimoduler på et erhvervsakademi, dækker fonden kursusgebyret evt. fratrukket tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Der kan søges tilskud til 1-2 akademimoduler og maksimalt 10 ECTS-point om året pr. medarbejder uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsplanlagt.

Tilskud til private kurser

Fonden yder tilskud på op til 400 kr. pr. dag eller 2000 kr. pr. uge til medarbejderes deltagelse i forskellige offentlige og private kurser som fx FVU, trailerkørekort samt leverandør- og grossistkurser. For trailerkørekort gælder dog en fast takst på 2500 kr.

Søg tilskud før uddannelsen starter

Virksomheden skal indsende ansøgning om tilsagn til medarbejderes deltagelse i efteruddannelse inden kurset afholdes. Ansøgningen foregår digitalt via denne blanket

Når ansøgningen er indsendt, modtager virksomheden en kvittering på e-mail med link til sagen.

Tilsagn om tilskud fra Vvs-kompetencefonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet.

Når kurset er gennemført, uploades dokumentation til EVU via linket i den mail, der er sendt til virksomheden ved ansøgningen.

Når EVU har modtaget dokumentationen, bliver tilskuddet udbetalt.

Særligt vedr. tilskud til medarbejderes deltagelse på AMU-kurser

Virksomheden skal ikke søge om tilskud til medarbejderens deltagelse i AMU-kurser på positivlisten, da tilskuddet fra fonden udbetales automatisk.

For medarbejder, der ikke er medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet, skal der søges tilskud efter kursets afholdelse. Det kan gøres via denne digitale ansøgningsblanket

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra Omstillingsfonden søges på erhvervsakademiet i forbindelse med tilmelding til akademimodulet og udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om VEU-omstillingsfonden.

VEU-godtgørelse

Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, er der mulighed for få VEU-godtgørelse.

Hvis du får løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der får udbetalt godtgørelsen. 

Udover VEU-godtgørelsen kan du få tilskud til befordring for afstanden mellem bopæl og kursussted.

Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.veug.dk

SVU - voksenuddannelsesstøtte

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller arbejdsgiveren, som kompensation for løn – eller som erstatning for arbejdskraft. 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Når SVU bliver udbetalt til en arbejdsgiver, bliver der ikke indbetalt til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for bliver bidraget udbetalt til virksomheden sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.

Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om SVU på svu.dk

Har du brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til EVU på telefon 3672 6400. Du kan også skrive til fonden på vvsfond@evu.dk