Regler for aftalt akademiuddannelse

Hvem kan få tilskud?

Virksomheder, der er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller virksomheder med tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund (DEF), kan få tilskud til aftalt akademiuddannelse for medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller funktionæroverenskomsten på elområdet. 

Virksomheder kan få tilskud

El-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til enkeltmoduler og moduler i én af de akademiuddannelser, der er på positivlisten. Modulerne på listen er fastsat af bestyrelsen for fonden, også når der er tale om fjernundervisning og blended learning.

Det er en betingelse for tilskud, at medarbejderen har opsparet tilstrækkelig ret til selvvalgt uddannelse, på det tidspunkt der søges tilskud til aftalt uddannelse.

Tilskud til aftalt uddannelse træder i stedet for tilskud til selvvalgt efteruddannelse. Det betyder, at der ikke kan ydes tilskud til aftalt akademiuddannelse, hvis medarbejderen samtidig søger om tilskud til selvvalgt efteruddannelse. Der kan maksimalt udbetales tilskud for 2 moduler (20 ECTS-point) indenfor et år.

Sådan beregnes tilskudet

Tilskuddet udgør 85% af bruttolønnen og 100% af kursusgebyret modregnet evt. SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Der kan gives tilskud til op til 2 moduler om året (svarende til maksimalt 20 ECTS-point).

Søg tilskud før uddannelsen starter

Virksomheden skal søge om godkendelse på forhånd for at være sikker på, at fonden yder tilskud. Tilsagnet om tilskud fra fonden gælder i 6 måneder.

Søg forhåndstilsagn her

Virksomheden skal efterfølgende dokumentere, at medarbejderen har gennemført uddannelsen.

Dokumentationen skal sendes via EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

Læs mere om de øvrige muligheder for tilskud fra El-branchens Kompetenceudviklingsfond.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra omstillingsfonden søges på erhvervsakademiet i forbindelse med tilmelding til akademimodulet og udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om VEU-omstillingsfonden.

SVU - voksenuddannelsesstøtte

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller arbejdsgiveren, som kompensation for løn – eller som erstatning for arbejdskraft. 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Når SVU bliver udbetalt til en arbejdsgiver, bliver der ikke indbetalt til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for bliver bidraget til virksomheden sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.

Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om SVU på svu.dk.

Mere om aftalt akademiuddannelse

Hensigten med aftalt uddannelse er at give virksomhed og medarbejder et incitament til i fællesskab at aftale muligheden for, at en medarbejder kan gennemføre efteruddannelse på akademiniveau. Medarbejderen vil således kunne gennemføre hele uddannelsen på 3 år.

Overenskomstparterne er enige om, at en forudsætning for aftalen er, at staten ikke reducerer sin finansiering i voksen- og efteruddannelsessystemet. Således lægges det til grund, at der ikke sker forringelser i adgangen til løntabsgodtgørelse (SVU/VEU). I modsat fald bortfalder aftalen om aftalt uddannelse.

Har du brug for hjælp?

Så ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon 31663026

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

Du kan også skrive en e-mail til fond@evu.dk