Behandling af personoplysninger

Oplysning om behandling af personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningen, artikel 13

I medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger.  Formålet med behandlingen er at kunne besvare henvendelser og foretage de ekspeditioner, som er nødvendige i forbindelse hermed.

Den dataansvarlige er:

Jesper Rønnow Simonsen, Sekretariatschef

Højnæsvej 71, 2610 Rødovre 

Tlf.: 3672 6400 

evu@evu.dk

Grundlaget for behandlingen af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, pkt. b. Vi behandler ingen følsomme personoplysninger om dig, jf. artikel 9, medmindre vi har dit samtykke hertil, eller medmindre vi er forpligtet til dette efter dansk lovgivning. EVU anvender således samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger i de situationer, hvor dette er relevant.

EVU videregiver ikke personoplysninger til 3. part medmindre EVU ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil eller der foreligger samtykke eksempelvis i form af en klage eller en ansøgning, der kræver beslutning i de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalget eller kompetencefondsbestyrelser. Er vi i tvivl om dit samtykke, kan du regne med at vi retter henvendelse til dig.

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år, medmindre EVU ifølge dansk lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne i længere tid.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke, som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, punkt 1, eller artikel 9, stk. 2, pkt. a, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at EVU behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan behandle din henvendelse, eller ønsker du at trække et samtykke, som du har afgivet, tilbage, vil konsekvensen normalt være, at vi ikke kan behandle din henvendelse, og at vores samarbejde evt. må bringes til ophør.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over EVUs behandling af dine personoplysninger, kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Telefon 33 19 32 00.

E-mail:  dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere på datatilsynets hjemmeside.

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.