Skills – information og regler

Her kan du læse mere om de formelle krav og udvælgelseskriterier til Skills.

Det faglige udvalg har igen i 2024 tilmeldt elektrikeruddannelsen til DM i Skills, der afvikles i Roskilde den 18. til 20. april 2024.

I 2025 er Danmark vært for EuroSkills, som afholdes i Herning d. 8. til 14. september 2025, og her deltager elektrikeruddannelsen i konkurrencefaget Electrical Installations.

Det betyder, at konkurrencen til DM i Skills 2024 indrettes efter den opgavestruktur, som anvendes i EuroSkills.

De formelle krav til deltagere m.v. kan læses nedenfor.

DM Skills er blevet en god tradition for faget, og mesterskabet er noget både lærlinge og mestre stræber efter og har opmærksomhed på. Derfor er det også blevet mere vigtigt, at skole- og regionsmesterskaber afvikles professionelt, og at det er de dygtigste lærlinge, der deltager i mesterskaberne.

Indmelding af datoer & skoler for de Regionale Skillsmesterskaber 2023 (DM i Skills 2024) til EVU:

Så snart I har en aftale om skole & dato, så vil vi meget gerne have en melding herom, så vi kan få allokeret dommere.

Tilbagemelding til evu@evu.dk.

Krav til deltagere

For at kunne deltage i danmarksmesterskaberne, skal lærlingene opfylde følgende kriterier, den dag DM i Skills starter d. 18. april 2024:

 

 • Lærlingen er på specialet elektriker 1, elektriker 2 eller EUX
 • Lærlingen har bestået det obligatoriske hovedforløb
 • Lærlingen skal have haft eller være planlagt til at have modul 2.6 (Bygningsautomatik og design af enkle brugerflader)
 • Lærlingen bør være blandt de 4 elektrikerlærlinge på skolen med højest karaktergennemsnit i de uddannelsesspecifikke fag
 • Lærlingens fødselsdato må ikke være før 1. januar 1999
 • Lærlingen skal være under uddannelse og tidligst være udlært 20. april 2024.
 • Lærlingen må gerne tidligere have deltaget i DM i Skills
 • Lærlingen skal være indforstået med, at en deltagelse i skolemesterskabet kan føre til en deltagelse i DM og EuroSkills

 

Det lokale uddannelsesudvalg skal sikre sig, at kandidaterne lever op til ovenstående formelle krav.

 

Foruden de formelle krav er det vigtigt at lærlingene:

 

 • Udstråler faglig dygtighed og er stolte af faget
 • Er teoretisk dygtige og er i stand til at opnå topkarakter (skolens vurdering)
 • Er gode håndværkere – det håndværksmæssige arbejde skal ligge helt i top, kandidaten skal på dette område have opbakning fra sin virksomhed

 

Ved DM i Skills skal deltagerne løse opgaver, hvori niveauet svarer til slutkompetencerne for den fireårige elektrikeruddannelse. Derfor anbefales det på det kraftigste, at kandidaterne modsvarer disse kriterier.

 

Kandidaten er desuden kendetegnet ved:

 

 • at have overblik
 • at vedkommende kan planlægge sit arbejde
 • at vedkommende kan programmere f.eks. stand alone, PLC, KNX på lavt niveau
 • at vedkommende har logisk sans
 • at vedkommende har ordenssans
Krav til praktikvirksomheden
 • Praktikvirksomheden skal acceptere kandidatens deltagelse
 • Praktikvirksomheden skal være indstillet på at bakke eleven op ved at give den fornødne frihed og løndækning ved deltagelse i både lokale, regionale og evt. efterfølgende Danmarksmesterskaber
Retningslinjer for skolemesterskabet

Skolemesterskabet er internt for den enkelte skole. Skolen skal afholde skolemesterskab, hvis de ønsker at sende en deltager til det regionale mesterskab. Nedenstående formelle krav og udvælgelseskriterier fra de regionale mesterskaber gælder imidlertid også for udvælgelse af kandidaterne til skolemesterskabet, da de ellers ikke kan gå videre til de regionale mesterskaber.

De regionale mesterskaber i Skills er obligatoriske og skal være lokalt forankret. Derfor er det vigtigt, at de lokale uddannelsesudvalg i så høj grad som muligt inddrages i udvælgelsen af kandidater samt planlægningen og gennemførelsen af mesterskaberne.

Derudover er de regionale mesterskaber i Skills en konkurrence for unge elektrikere og altså ikke kun en konkurrence for erhvervsskolernes elever. Det betyder, at hvis medlemmerne i LUU har kendskab til en dygtig lærling fra lokalområdet, så vil det være naturligt, at LUU peger på vedkommende som deltager i skolekonkurrencen.

Retningslinjer for det regionale mesterskab

Alle hovedforløbsskoler i regionen har ret til at stille én kandidat hver.

 

Det er hovedforløbsskolerne i den enkelte region, der bliver enige om, hvem der skal være vært for det regionale mesterskab i skills. Typisk har skolerne fordelt mesterskaberne langt ud i fremtiden.

 

Det må forventes, at der vil være en del forskelle på, hvordan de regionale mesterskaber afvikles. Der vil være forskel fra region til region, og inden for den enkelte region vil skolerne ikke have lige muligheder med hensyn til lokaliteter og anvendelse af resurser. Endelig kan der også være forskel på skolernes ambitionsniveau.

 

Det er den afviklende skole, der har ansvaret for, at mesterskabet bliver afviklet på en forsvarlig måde. Men de regionale mesterskaber i Skills er elfagets udtagelseskonkurrence til DM i Skills og er altså fagets mesterskab – derfor er det vigtigt, at de lokale uddannelsesudvalg er involveret i planlægningen og gennemførelsen af mesterskabet.

 

Det er vigtigt, at LUU kan stå inde for og bakker op om de kandidater, der bliver udvalgt i forbindelse med skolemesterskaberne.

 

Det faglige udvalg og EVU stiller følgende krav og regler for at et regionsmesterskab kan være kvalificerende til DM:

 

 • Der bør som minimum være 4 deltagere i et regionsmesterskab, men skoler kan i fælles skab beslutte, hvor mange deltagere de stiller med pr. skole
 • Deltagerne skal have deltaget i et skolemesterskab
 • Regionsmesterskaber afholdes senest 30. oktober 2023 grundet reglerne for DM i Skills
 • Dato for regionsmesterskabet meddeles til EVU
 • Det aftales skolerne imellem, hvilke skoler der afholder regionsmesterskaber. Skolerne afholder udgifter til regionsmesterskaber
 • Der kåres en vinder og en nummer 2 pr. region (i tilfælde af frafald). Region Sjælland og Hovedstaden kårer 2 vindere (deltagere til DM i Skills), og har også to deltagere som backup
 • Lærlingen skal have afsluttet modul 2.6 inden DM i Skills, evt. via erhvervsrettet påbygning
 • Konkurrencen afholdes over 2 dage, fx i forbindelse med et åbent hus-arrangement
De formelle regler
 • Konkurrencen afholdes på én eller to dage, f.eks. i forbindelse med et åbent hus-arrangement
 • Konkurrencen skal indeholde en praktisk opgave af min. 6 timers varighed
 • Den praktiske opgave udarbejdes af den afviklende skole
 • Den afviklende skole udarbejder et bedømmelsesskema til den praktiske opgave
 • Den praktiske prøve skal bedømmes af to dommere, som rekvireres fra EVU
 • EVU’s dommere er skuemestre fra Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne

 

Som dommer i konkurrencen skal man naturligvis være retfærdig og fair over for alle kandidaterne, og almindelige regler for inhabilitet skal iagttages. 

Opgaveindhold

I denne forbindelse vil vi bede om at der indtænkes flere af nedenstående opgaveelementer i de regionale mesterskaber og om muligt i skolemesterskaberne i efteråret.

 

Hvis der er mulighed for det vil en konkurrence over to dage kvalificere deltagerne bedre (ikke mindst ved de regionale mesterskaber i 2023).

 

DM i Skills 2024 vil indeholde opgaveelementer der i stor udstrækning afspejler disse:

 

 • Opsætning af føringsveje samt tryk- og installationskomponenter
 • Opsætning af tavler herunder montering af tavlekomponenter
 • KNX og PLC-programmering
Øvrige retningslinjer

Den afviklende skole planlægger og afvikler det regionale mesterskab i Skills i samarbejde med LUU.

 

 • Det regionale mesterskab i skills skal være afviklet inden den 30. oktober 2023
 • Til brug for markedsføringen af skolemesterskaberne og de regionale mesterskaber i Skills, skal de skoler, der afvikler mesterskaberne fremsende oplysninger til EVU om dato for både skolemesterskabet og det regionale mesterskab, lokation, adresse, lokale nr., kontaktperson på skolen og ansvarlig leder på skolen m.m. Denne fremsendes til EVU senest 2 uger før afviklingen på evu@evu
 • Så snart det er muligt, skal EVU modtage udfyldt oplysningsskema (udfyldes på computer) om vinderne af de regionale mesterskaber
 • Det regionale mesterskab i Skills skal foregå som en konkurrence mellem den respektive skolers kandidater fra regionen. Region Sjælland/Hovedstaden er sammen
 • Alle erhvervsskoler i regionen, der udbyder elektrikeruddannelsens hovedforløb, har ret til at stille med én kandidat hver
 • Vinderen af konkurrencen deltager i DM i Skills
 • I region Sjælland (Sjælland + Hovedstaden) deltager vinderen og nummer to i DM i Skills
 • Der bør afholdes et LUU-møde i forbindelse med konkurrencen, hvis det er muligt
 • Skolerne afholder al økonomi vedr. mesterskabet

 

De lokale uddannelsesudvalg bruger deres lokalkendskab samt netværk til at skabe så stor interesse som muligt for de regionale mesterskaber.

Den regionale konkurrence

Det er den afviklende skole, der beslutter indhold og omfang af den praktiske opgave til skolemesterskaber. LUU skal dog tages med på råd, og selve godkendelsen af opgaven skal foregå på et LUU-møde, hvor LUU-medlemmerne blandt andet har mulighed for at komme med ideer til opgaven.

 

Der skal tages hensyn til følgende:

 

 • Opgaven skal kunne løses inden for den besluttede tidsgrænse
 • Opgaven skal kunne løses inden for de givne fysiske rammer
 • Opgaven skal give mulighed for at bedømme kandidaternes håndværksmæssige kompetencer
 • Der skal foreligge en plan for, hvordan opgaven skal bedømmes
 • De materialer, der skal bruges i konkurrencen, skal være i orden
 • Materialeforbruget skal tilpasses skolens økonomi

 

Kvalifikationsproces:

 

Der undersøges i øjeblikket mulighed for at vinderen af DM i Skills 2023, kan opnå et wildcard til at deltage som 6. deltager ved DM i Skills 2024.

 

Ud fra deltagerfeltet i 2024 vil der kunne ske en udtagelse til EuroSkills 2025, og denne kvalifikationsproces er endnu ikke fastlagt endeligt.

 

Der er dog følgende faktuelle krav til deltagere ved EuroSkills 2025:

 

 • Deltageren er i gang med eller har gennemført specialet elektriker 1, elektriker 2 eller EUX
 • Deltagerens fødselsdato må ikke være før 1. januar 2000
 • Deltageren skal have afsluttet modul 2.6 Bygningsautomatik og design af enkle brugerflader

 

Derudover gælder også:

 

 • Deltageren skal kunne kommunikere på engelsk
 • Deltageren skal være robust til at kunne arbejde under det store pres det er ved international konkurrence
 • Deltageren og lærestedet skal være indstillet på en del formel- og selvstændig træningsaktivitet i 2024/2025, og dermed viljen til at bruge tid og kræfter på ambitiøs deltagelse
Krav for deltagelse i EuroSkills2025

Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen vælger i 2024, hvem der skal være Danmarks deltager ved EuroSkills i Herning i 2025. Følgende krav gælder for deltageren i EuroSkills:

 

 • Deltageren er i gang med eller har gennemført specialet elektriker 1, elektriker 2 eller EUX
 • Deltagerens fødselsdato må ikke være før 1. januar 2000
 • Deltageren skal have afsluttet modul 2.6 Bygningsautomatik og design af enkle brugerflader