El-branchens Kompetenceudviklingsfond

Her kan du søge tilskud fra El-branchens Kompetenceudviklingsfond, som giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.

Fra den 1. oktober 2022 giver fonden tilskud til selvvalgt efteruddannelse, virksomhedsplanlagt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse også, når der er tale om digital efteruddannelse.

For at få tilskud er der en række kriterier, der skal opfyldes. Dem finder du herunder.

Længere nede på siden, kan du læse mere om selvvalgt, virksomhedsplanlagt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse og søge om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden. 

Nederst på siden, finder du en sektion, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål.

Hvem er omfattet af fonden– kriterier for tilskud

Medarbejderen er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten, der er tegnet med Dansk El-Forbund.

Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og virksomheder med en tiltrædelsesaftale med Dansk El-forbund, kan få tilskud til efteruddannelse af medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-forbund.

For at få tilskud til AMU-kurser, er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse.

For at få tilskud til akademi-moduler, er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Hvis du får afslag på tilskud fra VEU-omstillingsfonden, skal du bede erhvervsakademiet om at blive skrevet på ventelisten.

Særligt for lærlinge

Lærlinge har mulighed for at søge tilskud til fritidsuddannelse, hvis vedkommende har været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden. 

Hvad er digital efteruddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt og alle undervises samtidigt.
Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.
Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Det kan du få tilskud til (positivlister)

Mange af kurserne og akademimodulerne kan også tages digitalt som fjernundervisning, blended learning eller som onlinekursus.

Selvvalgt efteruddannelse

Udover de kriterier, der er nævnt i afsnittet: Hvem er omfattet af fonden, er det et krav, at du har minimum 9 måneders anciennitet, at du ikke er opsagt, og at din arbejdsgiver bekræfter, at der er aftalt frihed til deltagelse i uddannelsen.

Det får du i tilskud

AMU-kurser: Fonden yder et tilskud på 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op til 2.000 kr. pr. dag også.

Eventuel VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet.

Akademimoduler: Fonden yder tilskud på 85% af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op til 2000 kr. pr. dag.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året.

Fælles for alle kursustyper: Du kan ikke få tilskud til dækning af transportudgifter, når der er tale om fjernundervisning eller onlinekurser.

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Hvis du har uforbrugte kursusdage, kan du overføre din ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet.

Særlige regler for selvvalgt onlinekursus

Du kan vælge et kursus fra positivlisten uden at bruge af retten til selvvalgt efteruddannelse. Kurset kan tages i fritiden. Du har også mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at dele af kurset kan tages i arbejdstiden.

Du skal søge inden dit kursus begynder

Tilskud til selvvalgt efteruddannelse skal søges inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra El-kompetencefonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales. 

Læs mere om selvvalgt efteruddannelse.

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Virksomheden kan få tilskud

Ved virksomhedsansøgte online kurser og kurser tilrettelagt som fjernundervisning, kan virksomheden få dækket kursusgebyret og kursusmaterialer, hvis det er virksomheden, der køber et online kursus til medarbejderen. Ved kurser og moduler der gennemføres som blended learning dækker fonden også kursusudgifter samt udgifter til kursusmaterialer.

Amu-kurser

Fonden yder tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejders deltagelse i AMU-kurser.

Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.

Tilskuddet udbetales automatisk til virksomheden for medarbejdere, der er medlem af Dansk El-forbund, når kurset er gennemført.

Har virksomheden haft medarbejdere på AMU-kursus, hvor der ikke er modtaget automatisk tilskud fra fonden, skal virksomheden søge om tilskud via knappen herunder.

Akademimoduler

Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr fratrukket eventuelt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder.

Tilskud til akademimoduler, skal søges før modulet påbegyndes. Tilsagn om tilskud fra El-kompetencefonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført, uploades dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales. 

Læs mere om virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Aftalt akademiuddannelse

Udover de kriterier der er nævnt i afsnittet: Hvem er omfattet af fonden, er det et krav, at medarbejderen har opsparet ret til selvvalgt efteruddannelse på det tidspunkt, der søges om tilskud til aftalt akademiuddannelse

Virksomheden kan få tilskud

Fonden yder tilskud på 85 % af bruttolønnen og 100 % af kursusgebyret modregnet evt. udbetaling af Statens VoksenUddannelsestøtte (SVU) samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet ydes til såvel fysiske som digitale kurser.

Du kan læse mere om, hvordan du søger SVU på svu.dk

VEU-omstillingsfonden yder op til 10.000 kr. årligt til opkvalificering af ufaglærte og faglærte medarbejdere. Tilskuddet fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et efter- og videreuddannelsesmoduler. Du kan læse mere om VEU-omstillingsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Der ydes tilskud til enkeltmoduler og moduler i én af de akademiuddannelser, der er på positivlisten.

Der kan maksimalt gives tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året.

Der kan ikke samtidigt udbetales tilskud til både selvvalgt akademiuddannelse og aftalt akademiuddannelse. Ligesom der ikke kan udbetales tilskud til mere end 20 ECTS-point indenfor et år.

Læs mere om aftalt akademiuddannelse.

Har du brug for hjælp, eller mangler der et kursus på positivlisterne?

Så ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon 31663026

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

Du kan også skrive en mail til fond@evu.dk

Find svar på dine spørgsmål

Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende kopi af kursusbevis, lønseddel samt kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt.

Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende kopi af kursusbevis, lønseddel samt kopi af SVU bevillings/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om SVU, betingelser og hvordan du søger på www.SVU.dk

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen.
Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted.
Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.borger.dk.

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Kursister inden for målgruppen for Omstillingsfonden opkræves ikke deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år – dog kun så længe, at uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet.

Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Du skal indsende dokumentationen hurtigst muligt, der er dog ingen tidsfrister.

Kontakt Lene Sund Laursen på tlf. 3166 3026.

El-kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af elektrikere, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter.

Du skal opgive dit private registrerings- og kontonummer. Din virksomhed udbetaler ikke løn til dig under kursusperioden og du får dækket op til 85% af din løn af fonden.

Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Du skal selv søge i fonden, og må ikke søge for dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. El-branchens Kompetenceudviklingfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Nyheder fra el-branchens kompetenceudviklingsfond

to mænd kigger på en bærbar pc

Nyt fra El-branchens Kompetenceudviklingsfond

Nu kan virksomheder og medarbejdere søge om tilskud til efteruddannelse, der bliver gennemført som fjernundervisning, blended learning eller som onlinekursus. De nye muligheder for digital efteruddannelse er et supplement til de i forvejen gældende tilskudsmuligheder.

Læs mere »

El-branchens Efteruddannelse Årskatalog

Elbranchen er fortsat i solid vækst, og der er susende travlt i virksomhederne. Den teknologiske udvikling holder højt tempo og bidrager til et behov for, at virksomheder og medarbejdere sikrer sig opdaterede kompetencer. AMU-kurser rettet mod branchen giver, som dette katalog viser, en bred vifte af muligheder for at finde netop det kursus man, som medarbejder eller virksomhed, har brug for.

Læs mere »