El-branchens Kompetenceudviklingsfond

Her kan du søge tilskud fra El-branchens Kompetenceudviklingsfond, som giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.

Fonden giver tilskud til selvvalgt efteruddannelse og virksomhedsplanlagt efteruddannelse. For at få tilskud er der en række kriterier, der skal opfyldes. Dem finder du herunder.

Længere nede på siden, kan du læse mere om selvvalgt og virksomhedsplanlagt efteruddannelse og søge om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden. 

Nederst på siden, finder du en sektion, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål.

Kriterier for tilskud

For at kunne søge om tilskud fra fonden er det en betingelse, at:

  • ansøger er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller er omfattet af tiltrædelsesaftalen, der er tegnet med Dansk El-Forbund

For selvvalgt efteruddannelse er det udover ovenstående en betingelse at:

  • ansøger har minimum 9 måneders anciennitet
  • ansøger ikke er opsagt
  • at arbejdsgiver bekræfter, at der er aftalt frihed til deltagelse i uddannelsen

For at få tilskud til AMU-kurser, er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse.

For at få tilskud til akademi-moduler, er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Hvis du får afslag på tilskud fra VEU-omstillingsfonden, skal du bede erhvervsakademiet om at blive skrevet på ventelisten.

Særligt for lærlinge

Lærlinge har mulighed for at søge tilskud til fritidsuddannelse, hvis vedkommende har været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden. 

Fra 1. januar 2020 er følgende kurser og uddannelser omfattet af fonden:

Begrænset mulighed for at søge tilskud til akademimoduler i resten af 2020

El-branchens kompetenceudviklingsfond indfører med virkning fra den 14. september en begrænsning for ansøgninger og bevilling af tilskud til efteruddannelse på akademiniveau.

Begrænsningen sker, fordi fonden har modtaget mange ansøgninger i 2020, og fordi VEU-omstillingsfonden har begrænsede midler. Det betyder, at El-kompetenceudviklingsfonden risikerer en øget udgift.

For at overholde de økonomiske rammer i fonden kan der fra den 14. september og indtil årets udgang, derfor kun ansøges om tilskud til ét modul på akademiniveau.

De øvrige tilskudsmuligheder i El-branchens kompetenceudviklingsfond påvirkes ikke.

Undtagelser

Der kan gives tilskud til modul nummer to i 2020, hvis der er tale om:
• Et afgangsprojekt
• Et af følgende valgfrie moduler indenfor bygningsautomatik: Bygningsautomatik systemkendskab eller
Bygningsautomatik koordination

Selvvalgt efteruddannelse

Tilskud til selvvalgt efteruddannelse skal søges inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra El-kompetencefonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført indsendes dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales. 

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Hvis medarbejderen har uforbrugte kursusdage, kan den enkelte medarbejder overføre sin ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

AMU-kurser: Fonden yder et tilskud på 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag.

Eventuel VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet.

Akademimoduler: Fonden yder tilskud på 85% af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2000 kr. pr. dag.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året.

Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet.

Læs mere om selvvalgt efteruddannelse.

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Tilskud til akademi-moduler, skal søges før modulet påbegyndes. Tilsagn om tilskud fra El-kompetencefonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført indsendes dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales. 

AMU-kurser: Fonden yder tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejders deltagelse i AMU-kurser.

Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.

Tilskuddet udbetales automatisk, når medarbejderen har gennemført kurset.

Akademimoduler: Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr fratrukket eventuelt tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder.

Læs mere om virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Har du brug for hjælp, eller mangler der et kursus på positivlisterne?

Så ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon 31663026

Der er telefontid tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00

Du kan også skrive en mail til fond@evu.dk

Herunder kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål.

Find svar på dine spørgsmål

Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende kopi af kursusbevis, lønseddel samt kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt.

Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende kopi af kursusbevis, lønseddel samt kopi af SVU bevillings/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om SVU, betingelser og hvordan du søger på www.SVU.dk

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen.
Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted.
Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.veug.dk

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Kursister inden for målgruppen for Omstillingsfonden opkræves ikke deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år – dog kun så længe, at uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet.

Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Du skal indsende dokumentationen hurtigst muligt, der er dog ingen tidsfrister.

Kontakt Lene Sund Laursen på tlf. 3166 3026.

El-kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af elektrikere, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter.

Du skal opgive dit private registrerings- og kontonummer. Din virksomhed udbetaler ikke løn til dig under kursusperioden og du får dækket op til 85% af din løn af fonden.

Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Du skal selv søge i fonden, og må ikke søge for dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. El-branchens Kompetenceudviklingfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Luk menu