Tilskudsbetingelser til aftalt akademiuddannelse - El-installation, Energiteknologi, Automation og drift, Informationsteknologi

 

Ophør af tilskud til aftalt akademiuddannelse – nye ansøgninger

Fonden er ophørt med at give flere bevillinger til aftalt akademiuddannelse. De allerede bevilligede tilskud til aftalt akademiuddannelse fortsætter uændret og sager under behandling, der er modtaget før den 28. december, får tilskud, hvis de opfylder tilskudsbetingelserne.

Ophøret skyldes, at fonden på baggrund af det store antal ansøgere og bevillinger har disponeret over det beløb, der er afsat til denne tilskudsordning.

Virksomhed og medarbejder kan allerede i dag søge om tilskud til akademiuddannelser som enten selvvalgt efteruddannelse eller virksomhedsplanlagt efteruddannelse. Det fortsætter uændret.

Som en ny mulighed kan virksomhed og medarbejder nu i fællesskab søge om, at medarbejderen kan gennemføre en hel akademiuddannelse med tilskud inden for tre år. Tilskuddet dækker 100% af bruttolønnen modregnet evt. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt dækning af hele kursusgebyret.

Bruttoløn dækker timeløn + fritvalgskonto 8,9% + feriepenge 12,5 % samt arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 8%.

Fonden giver ved aftalt akademiuddannelse ikke tilskud til transport, undervisningsmateriale eller forplejning. 

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond kan modtage 100 ansøgninger, og der er derfor tale om et først til mølle-princip fra det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives til EVU. Ansøgning nr. 101 kommer først i betragtning til tilskud, hvis en af de foregående 100 ansøgninger ikke imødekommes eller tilbagekaldes.

Ansøgninger efter nr. 100 vil blive registreret på en venteliste.

Virksomhed og medarbejder kan fortsat søge fonden om tilskud til de øvrige akademiuddannelser samt de 4 angivne akademiuddannelser på de almindelige vilkår i Elbranchens Kompetenceudviklingsfond.

Hvilke akademiuddannelser?

Følgende 4 akademiuddannelser er godkendt af fonden til det forhøjede tilskud:

 • AU i el-installation (elinstallatøruddannelsen på deltid)
 • AU i energiteknologi
 • AU i automation og drift
 • AU i informationsteknologi.

En akademiuddannelse er en voksenuddannelse på deltid til voksne med erhvervserfaring. Medarbejderen tilmelder sig typisk et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i sit eget tempo. Typisk varer en hel uddannelse 3 år.

Tilskudsbetingelser:

 • Fonden yder kun tilskud til akademiuddannelser, der påbegyndes efter den 1. august 2017. Det er en betingelse, at medarbejderen ikke allerede har påbegyndt en akademiuddannelse. Hvis medarbejderen allerede er påbegyndt en akademiuddannelse og evt. har fået støtte fra fonden til et eller flere moduler på en akademiuddannelse, kan der ikke søges om tilskud efter den nye ordning
 • Ansøgeren skal have været ansat i mindst 9 sammenhængende månerder som fuldtidsbeskæftiget i virksomheden på tidspunktet for ansøgningens indsendelse til EVU
 • Medarbejderen skal have opsparet to års ret til selvvalgt efteruddannelse, når der søges om tilskud. Det betyder, at medarbejderen i de forudgående to år ikke må have forbrugt sin akkumulerede ret til selvvalgt efteruddannelse. En medarbejder opsparer jf. elektrikeroverenskomsten ret til selvvalgt efteruddannelse i 10 dage om året og kan overføre ikke brugte kursusdage fra de seneste to år 
 • Fonden yder tilskud til undervisning på en akademiuddannelse med et maksimalt fravær fra virksomheden på op til 60 dage i hele uddannelsesforløbet på tre år
 • I den periode, hvor medarbejderen er under akademiuddannelse, har medarbejderen ikke yderligere ret til selvvalgt uddannelse. Det vil sige, at medarbejderen ’bytter’ retten til selvvalgt uddannelse til en akademiuddannelse. 2 ugers byttet selvvalgt efteruddannelse modsvarer således et fravær på op til 10 arbejdsdage. Dvs. at seks års ret til selvvalgt efteruddannelse byttes til en akademiuddannelse (op til 60 dages fravær i de tre kalenderår)
 • Medarbejderen skal søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), som er en offentlig uddannelsesstøtte, der giver en medarbejder mulighed for at efter- eller videreuddanne sig i arbejdstiden. Ansøgning om SVU skal ske efter tilsagn om optagelse på uddannelsen. Ansøgeren skal være mindst 25 år gammel for at få SVU, når uddannelsen begynder
 • Medarbejderen skal inden et år efter tilsagn om tilskud fra fonden påbegynde akademiuddannelsen. I modsat fald bortfalder tilskuddet.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra omstillingsfonden udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

Læs mere om VEU-omstillingsfonden på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

 

Jobskifte:

Ved jobskifte mellem to arbejdsgivere skal du kontakte fonden. Fondens tilsagn om tilskud til aftalt akademiuddannelse bortfalder som hovedregel ved jobskifte – dog ikke for allerede gennemførte samt igangværende akademimoduler. For efterfølgende akademimoduler skal der indsendes en ansøgning, når anciennitetskravet på 9 måneder er opfyldt. 

Tilskuddet udbetales til virksomheden efter afslutningen af hvert modul på akademiuddannelsen. Dokumentation for kursusdeltagelse, faktura og løntab sendes til EVU på et særligt afregningsskema, der kan printes på evu.dk.

Hent afregningsskema

Har du brug for hjælp?

Kontakt: 

 

Lene Sund Laursen
Tlf: 3166 3026
lsl@evu.dk

 

 

Aktuelle begivenheder

Vejen til DM i Skills 2019

El- og vvs-skoler

El- og vvs-skoler

Find skoler, der uddanner elektrikere og vvs'ere her:

EL | VVS

 

Nyt til LUU

Velkomstpjece til nye LUU'er


Hent de faglige udvalgs nye pjece til LUU-medlemmer for henholdsvis:

Elektrikeruddannelsen

Vvs-energiuddannelsen

 

KONTAKT EVU

Find vej

Brug for hjælp?

Du kan kontakte EVU alle dage mellem kl. 9-15.

Telefon: 3672 6400

E-mail: evu@evu.dk

Nyhedsbreve

Få nyheder fra EVU

Abonner på el-nyhedsbrevet:

NYHEDER

 • 30.8.2019

  Nyt om elektrikeruddannelsen

 • 28.7.2019

  Ny Energihåndbog sætter fokus på energiforbruget og besparelsespotentialer i boliger og erhverv.

 • 25.6.2019

  AMU….skuden er ved at vende?