Regler for aftalt akademi- og diplomuddannelse

Hvem kan få tilskud

Virksomheder, der er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller virksomheder med tiltrædelsesaftale med HK Privat, kan få tilskud til aftalt akademiuddannelse for medarbejdere, der er omfattet af installationsoverenskomsten eller tiltrædelsesaftalen med HK Privat.

Medarbejderen kan være opsagt, men kurset skal være afholdt inden fratrædelse. Er medarbejderen i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden fratrædelse, skal en evt. fortsættelse på kurset være godkendt af fondens bestyrelse. 

Virksomheder kan få tilskud

Installationsfonden giver tilskud til akademimoduler, der er på positivlisten og fagligt relevante moduler på diplomuddannelse, også når der er tale om fjernundervisning og blended learning. Når der søges tilskud til diplommoduler, skal der uploades en kursusbeskrivelse, så fondens bestyrelse kan vurdere, om modulet er fagligt relevant.

Det er en betingelse, at medarbejderen har opsparet tilstrækkelig ret til selvvalgt efteruddannelse, på det tidspunkt der søges om tilskud til aftalt uddannelse.

Der kan maksimalt gives tilskud til 2 moduler af 10 ECTS årligt, det er en forudsætning, at medarbejderen ikke har brugt sin ret til 10 dages selvvalgt uddannelse. Der kan ikke samtidig søges  tilskud til virksomhedsplanlagte akademi- eller diplommoduler.

Tilskud til aftalt uddannelse træder i stedet for tilskud til selvvalgt efteruddannelse. Det betyder, at der ikke kan ydes tilskud til aftalt akademiuddannelse, hvis medarbejderen samtidig søger om tilskud til selvvalgt efteruddannelse.

Sådan beregnes tilskuddet

Tilskuddet udgør 100% af den sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto) og 100% af kursusgebyret modregnet evt. SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Der kan også ydes tilskud til transportudgifter.

Transportudgifter refunderes med 0,99 kr./km udover 24 km, dog kan du ikke få tilskud udover 400 km pr. rejse. 

Der kan også ydes tilskud til overnatning og forplejning.

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto, når EVU har modtaget dokumentation.

Søg tilskud før uddannelsen starter

Virksomheden skal søge om godkendelse inden uddannelsen starter. Tilsagnet om tilskud fra fonden gælder i 6 måneder.

Søg forhåndstilsagn til aftalt akademi- eller diplomuddannelse her.

Virksomheden skal efterfølgende dokumentere, at medarbejderen har gennemført uddannelsen.

Dokumentationen skal sendes via EVU’s digitale selvbetjeningssystem senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

Læs mere om de øvrige muligheder for tilskud fra installationsfonden.

VEU-omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er der pr. 1. august 2018 oprettet en omstillingsfond til en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

VEU-omstillingsfonden yder tilskud til moduler på akademi- eller diplomuddannelser. Tilskuddet udgør op til 10.000 kr. pr. medarbejder pr. år til dækning af deltagergebyrer på erhvervsakademierne.  

Kompetenceudviklingsfonden mellem HK-Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne yder tilskud til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. Det betyder, at det er en betingelse, at der er søgt om tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. 

Tilskuddet fra Omstillingsfonden søges på erhvervsakademiet i forbindelse med tilmelding til akademimodulet og udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen, der så fratrækker beløbet fra deltagerens regning. Du skal således ikke foretage dig yderligere i forbindelse med tilskuddet fra omstillingsfonden.

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om VEU-omstillingsfonden.

VEU-godtgørelse

Når en medarbejder deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, er der mulighed for få VEU-godtgørelse.

Hvis medarbejderen får løn under kurset, er det arbejdsgiver, der får udbetalt godtgørelsen. 

Udover VEU-godtgørelsen kan medarbejderen få tilskud til befordring for afstanden mellem bopæl og kursussted.

Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på www.veug.dk

SVU - voksenuddannelsesstøtte

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen eller arbejdsgiveren, som kompensation for løn – eller som erstatning for arbejdskraft. 

Har din medarbejder fravær fra arbejdspladsen uden løn, vil SVU-støtten blive udbetalt til medarbejderen selv. Betaler du løn under din medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Obligatorisk pension til arbejdsgivere

Når SVU bliver udbetalt til en arbejdsgiver, bliver der ikke indbetalt til deltagerens Obligatoriske Pension. I stedet for bliver bidraget til virksomheden sammen med SVU-beløbet.

Betingelser for uddannelsen og medarbejderen

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at sende en medarbejder på kursus med SVU, skal du være opmærksom på, at både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde visse betingelser, for at der kan gives SVU til kurset.

Der findes ikke en samlet liste over uddannelser, der giver mulighed for SVU. Det skyldes, at SVU-ordningen er en rammelovgivning, og det er op til uddannelsesstederne selv at vælge, om de ønsker at udbyde uddannelser, der kan falde ind under rammen.

Er du i tvivl, om en konkret uddannelse giver mulighed for SVU, bør du kontakte det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen.

Læs mere om SVU på svu.dk.