TL-fonden

Her kan du søge tilskud fra kompetenceudviklingsfonden mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund, som giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.

Fonden giver tilskud til selvvalgt efteruddannelse, virksomhedsplanlagt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse. For at få tilskud er der en række kriterier, der skal opfyldes. Dem finder du herunder. 

Længere nede på siden, kan du læse mere om selvvalgt, virksomhedsplanlagt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse og søge om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden.  

Nederst på siden, finder du en sektion, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål. 

Hvem er omfattet af fonden

Medarbejderen er omfattet af overenskomsten indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund eller en tiltrædelsesaftale med Teknisk Landsforbund.  

Virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og medarbejderen er omfattet af overenskomsten indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne  og Teknisk Landsforbund eller en tiltrædelsesoverenskomst med Teknisk Landsforbund. 

For at få tilskud til akademi-moduler, er det en forudsætning, at der søges  SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden, såfremt du er omfattet af målgruppen. Hvis du får afslag på tilskud fra VEU-omstillingsfonden, skal du bede erhvervsakademiet om at blive skrevet på ventelisten. 

For at få tilskud til AMU-kurser, er det en forudsætning, at der samtidigt søges  VEU-godtgørelse, såfremt du er omfattet af målgruppen. 

Det kan du søge tilskud til 

 • Akademimoduler og -uddannelser samt fagligt relevante diplommoduler og -uddannelser
 • Andre kurser fx private kurser og gymnasiale fag
 • Brancherelevante AMU-kurser

Der er ingen positivlister for andre kurser, moduler på diplomuddannelsen og AMU-kurser, fordi TL-fondens bestyrelse tager stilling til relevansen i hvert enkelt tilfælde. Derfor skal der uploades en beskrivelse af det kursus eller diplommodul, der søges tilskud til, så fondens bestyrelse kan vurdere, om kurset er fagligt relevant.

Selvvalgt efteruddannelse

Kriterier for tilskud 

 • at arbejdsgiver bekræfter, at der er aftalt frihed til deltagelse i uddannelsen.

Hvis du er blevet opsagt har du stadig mulighed for 2 ugers selvvalgt efteruddannelse, såfremt du ikke har opbrugt din ret. Hvis du er opsagt pga. forhold i virksomheden, har du mulighed for yderligere 2 ugers selvvalgt efteruddannelse. Det kræver dog, at du har været ansat i virksomheden i mindst 3 år, og at kurset er afholdt inden du fratræder. Hvis du er i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det, inden din sidste arbejdsdag, skal fondens bestyrelse godkende, at du kan fortsætte og færdiggøre kurset.  

Du skal søge inden dit kursus begynder 

Tilskud til selvvalgt efteruddannelse skal så vidt muligt søges 1 måned inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra TL-fonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales til din arbejdsgiver.  

TL-fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Optjening af kursusdage følger kalenderåret. Du kan ikke overføre ubrugte kursusdage til det efterfølgende år. 

Det får du i tilskud 

Du kan maksimalt få 20.000 kr. pr. år i tilskud.

Akademi- og diplommoduler: TL-fonden yder et tilskud til din arbejdsgiver på 85 % af din sædvanlige månedsløn før skat samt dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter. 

Eventuel  udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. 

Andre kurser: TL-fonden yder et tilskud til din arbejdsgiver på 85 % af din sædvanlige månedsløn før skat samt dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter. 

AMU-kurser: TL-fonden yder et tilskud til din arbejdsgiver på 85 % af din sædvanlige månedsløn før skat samt dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter. 

Eventuel VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet. 

Læs mere om selvvalgt efteruddannelse

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Kriterier for tilskud 

 • Virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller 
 • Virksomheden har en tiltrædelsesaftale med Teknisk Landsforbund. 
 • Medarbejderen er omfattet af TL-overenskomsten eller tiltrædelsesaftalen, der er tegnet med Teknisk Landsforbund. 

Medarbejderen kan være opsagt, men kurset skal være afholdt inden fratrædelse. Er medarbejderen i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden fratrædelse, skal en evt. fortsættelse på kurset være godkendt af fondens bestyrelse. 

Søg tilskud inden kurset begynder 

Tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse skal så vidt muligt søges 1 måned inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra TL-fonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales.  

Virksomheden kan få tilskud 

Der kan maksimalt udbetales 20.000 kr. pr. medarbejder pr. år. 

Akademi- og diplommoduler: TL-fonden yder et tilskud til dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter. 

Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. 

Andre kurser: TL-fonden yder et tilskud til dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter. 

AMU-kurser: TL-fonden yder tilskud til dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter. 

Eventuel VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet. 

Læs mere om virksomhedsplanlagt efteruddannelse 

Aftalt akademi- og diplomuddannelse

Kriterier for tilskud 

 • Virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller 
 • Virksomheden har en tiltrædelsesaftale med Teknisk Landsforbund 
 • Medarbejderen er omfattet af TL-overenskomsten eller tiltrædelsesaftalen, der er tegnet med Teknisk Landsforbund 
 • Medarbejderen har opsparet ret til selvvalgt efteruddannelse og have uddannelsesdage nok til at gennemføre det første modul på den valgte uddannelse på det tidspunkt, der søges om tilskud til aftalt akademi– eller diplomuddannelse 
 • Virksomhed og medarbejder bekræfter, at de aftalt en uddannelsesplan

Uddannelsesplanen tager afsæt i en drøftelse af medarbejderens samlede behov for kompetenceudvikling i forhold til nye krav og teknologier i virksomheden. Planen er intern og kan fx indeholde en hel akademi- eller diplomuddannelse, enkelte eller flere akademi- og diplommoduler. 

Medarbejderen kan være opsagt, men kurset skal være afholdt inden fratrædelse. Er medarbejderen i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden fratrædelse, skal en evt. fortsættelse på kurset være godkendt af TL-fondens bestyrelse. 

Søg tilskud inden kurset begynder 

Tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse skal så vidt muligt søges 1 måned inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra TL-fonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales.  

TL-fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Optjening af kursusdage følger kalenderåret. Ubrugte kursusdage kan overføres til det efterfølgende år (i alt 20 kursusdage). 

Virksomheden kan få tilskud 

Der kan maksimalt udbetales 30.000 kr. pr. år pr. medarbejder.

TL-fonden yder tilskud  100 % af den sædvanlige løn samt tilskud til kursusgebyr og evt. transportudgifter 

Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. 

Der kan maksimalt gives tilskud til 2 akademimoduler eller maksimalt 20 ECTS-point om året. 

Der kan ikke samtidigt udbetales tilskud til både selvvalgt efteruddannelse og aftalt akademi– og diplomuddannelse. 

Læs mere om aftalt akademi- og diplomuddannelse.

Har du brug for hjælp

Så ring og tal med Aynur Taslicukur på telefon: 25124898 

Du kan også sende en mail til tl-fond@evu.dk 

Find svar på dine spørgsmål

Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende kopi af kursusbevis, lønseddel samt kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt. 

Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende kopi af kursusbevis, lønseddel samt kopi af SVUbevillings/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset. 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.  

Læs mere om SVU, betingelser og hvordan du søger på  www.SVU.dk 

En uddannelsesplan er en aftale mellem medarbejderen og virksomheden.

Uddannelsesplanen tager afsat i en drøftelse af medarbejderens samlede behov for kompetenceudvikling i forhold til nye krav og teknologier i virksomheden.

Planen er intern og kan fx indeholde en hel akademi- eller diplomuddannelse, et eller flere akademi- eller diplommoduler.

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. 
Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. 
Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på borger.dk

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser. 

Kursister inden for målgruppen for Omstillingsfonden opkræves ikke deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år – dog kun så længe, at uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt. 

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. 

Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten. 

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet. 

Du skal indsende dokumentationen hurtigst muligt, der er dog ingen tidsfrister. 

Hvis du har uforbrugte kursusdage tilrådighed kan du bruge dem, såfremt dit kursus bliver afsluttet inden du fratræder.

Hvis du har været ansat i virksomheden i mindst tre år, når du bliver opsagt pga. omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre forhold i virksomheden, har du mulighed for yderligere 10 kursusdage.

Kontakt Aynur Taslicukur på tlf. 25154898. 

TL-fonden kan give tilskud til faglig opdatering af medarbejdere, der er ophørt som tillidsrepræsentanter i en virksomhed, og har været ansat i samme virksomhed i mindst tre år. Medarbejderen skal fortsat være ansat i virksomheden. 

Læs mere om mulighederne for faglig opkvalificering

Du skal selv søge i fonden, og må ikke søge for dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger. 

Tilskuddet bliver udbetalt til din arbejdsgiver. 

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. TL-fonden har ikke mulighed for at tilmelde dig. 

Nyt fra TL kompetenceudviklingsfonden