Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.

Fra den 1. oktober 2022 giver fonden tilskud til selvvalgt efteruddannelse og virksomhedsplanlagt efteruddannelse også, når der er tale om digital efteruddannelse.

For at få tilskud er der en række kriterier, der skal opfyldes. Dem finder du herunder.

Længere nede på siden, kan du læse mere om selvvalgt og virksomhedsplanlagt efteruddannelse og søge om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden. 

Nederst på siden, finder du en sektion, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål.

Hvem er omfattet af fonden - kriterier for tilskud

Medarbejdere, der er omfattet af VVS-overenskomsten mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og virksomheder med en tiltrædelsesaftale med Blik- og Rørarbejderforbundet, kan få tilskud til efteruddannelse af medarbejdere, der er omfattet af
overenskomsten mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

For at få tilskud til AMU-kurser, er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse.

For at få tilskud til akademi-moduler, er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Hvis du får afslag på tilskud fra VEU-omstillingsfonden, skal du bede erhvervsakademiet om at blive skrevet på ventelisten.

Hvad er digital efteruddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt og alle undervises samtidigt.
Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.
Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Det kan du få tilskud til (positivlister)

Fra 1. januar 2021 kan du få tilskud til kurser, der er på nedenstående positivlister:

 

Læs eller download flyer med oversigt over tilskudsmuligheder fra fonden.

Selvvalgt efteruddannelse

Udover de kriterier, der er nævnt i afsnittet: Hvem er omfattet af fonden, er det et krav at, du har været ansat i virksomheden i mindst 32 uger på ansøgningstidspunktet, at du ikke er opsagt, og at din arbejdsgiver bekræfter, at der er aftalt frihed til deltagelse i uddannelsen.

Det får du i tilskud

AMU-kurser: Fonden yder et tilskud på op til 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt tilskud til kursusgebyr og kursusmaterialer med maks. 200 kr. pr. dag eller 1000 kr. pr. uge.

Eventuel VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet.

Private og offentlige kurser: Fonden yder tilskud på op til 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter med maks. 200 kr. pr. dag eller 1000 kr. pr. uge (transportudgifter refunderes med 0,99 kr./km udover 24 km dog maks. 400 km pr. rejse). Satsen gælder også trailerkørekort.

Akademi-moduler: Fonden yder et tilskud på op til 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt tilskud til kursusgebyr.

Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 10 ECTS-point om året.

Fælles for alle kursustyper: Du kan ikke få tilskud til dækning af transportudgifter, når der er tale om fjernundervisning eller onlinekurser.

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år.

Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet.

Særlige regler for selvvalgt onlinekursus

Du kan vælge et kursus fra positivlisten uden at bruge af retten til selvvalgt efteruddannelse. Kurset kan tages i fritiden. Du har også mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at dele af kurset kan tages i arbejdstiden.

Du skal søge inden dit kursus begynder

Tilskud til selvvalgt efteruddannelse skal søges inden kurset afholdes. Tilsagn om tilskud fra Vvs-kompetencefonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført, uploades dokumentation til EVU, hvorefter tilskuddet udbetales.

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Virksomheden kan få tilskud

Ved virksomhedsansøgte online kurser og kurser tilrettelagt som fjernundervisning, kan virksomheden få dækket kursusgebyret og kursusmaterialer, hvis det er virksomheden, der køber et online kursus til medarbejderen. Ved kurser og moduler der gennemføres som blended learning dækker fonden også kursusudgifter samt udgifter til kursusmaterialer.

Medarbejdere kan ikke pålægges online kurser og fjernundervisning uden for normal arbejdstid.

AMU-kurser: Fonden yder tilskud på 500 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejders deltagelse i AMU-kurser.

Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.

Tilskuddet udbetales automatisk til virksomheden for medarbejdere, der er medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet, når kurset er gennemført.

Har virksomheden haft medarbejdere på AMU-kursus, hvor der ikke er modtaget automatisk tilskud fra fonden, skal virksomheden søge om tilskud via knappen herunder.

Private og offentlige kurser: Fonden yder tilskud til kursusgebyr med maks. 400 kr. pr. dag eller 2000 kr. pr. uge. For trailerkørekort gælder dog en engangstakst på 2500 kr.

Akademi-moduler: Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr fratrukket eventuelt tilskud fra SVU og VEU-omstillingsfonden.

Der kan maximalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maksimalt 10 ECTS-point om året pr. medarbejder.

Særligt for akademimoduler og private kurser

Tilskud til akademi-moduler samt andre kurser (fx leverandør- og grossistkurser), skal søges før kurset påbegyndes. Tilsagn om tilskud fra Vvs-kompetencefonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet. Når kurset er gennemført, uploades dokumentation til EVU senest en måned efter udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen var på kursus. Først herefter bliver tilskuddet udbetalt.

Læs mere om virksomhedsplanlagt efteruddannelse.

Har du brug for hjælp eller mangler der et kursus på positivlisterne?

Så ring og tal med Nadia Nygaard Nannberg på telefon 3115 5102.

Du kan også skrive en mail til vvsfond@evu.dk

Find svar på dine spørgsmål

Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende kopi af kursusbevis, lønseddel samt kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt.

Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende kopi af kursusbevis, lønseddel samt kopi af SVU bevillings/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om SVU, betingelser og hvordan du søger på www.SVU.dk

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen.
Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted.
Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser og hvordan du søger på borger.dk

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Kursister inden for målgruppen for Omstillingsfonden opkræves ikke deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år – dog kun så længe, at uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet.

Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Du skal indsende dokumentationen hurtigst muligt, der er dog ingen tidsfrister.

Kontakt EVU på telefon 3672 6400.

Du skal opgive dit private registrerings- og kontonummer. Din virksomhed udbetaler ikke løn til dig under kursusperioden og du får dækket op til 85% af din løn af fonden.

Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Du skal selv søge i fonden, og må ikke søge for dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Nyheder fra vvs-branchens kompetenceudviklingsfond

Vvs-branchens Efteruddannelse Årskatalog

VVS-branchen er i solid vækst, og der er susende travlt i virksomhederne. Den teknologiske udvikling holder højt tempo og bidrager til behovet, for at virksomheder og medarbejdere sikrer sig opdaterede kompetencer. AMU-kurser rettet mod branchen giver, som dette katalog viser, en bred vifte af muligheder for at finde netop det kursus man, som medarbejder eller virksomhed, har brug for.

Læs mere »