Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Forkortelser

Her har vi samlet en lang liste med forkortelser, der forekommer ofte i det univers, EVU er en del af.

A-certifikat: I forbindelse med opstart, service og indregulering af gaskedler og gasblæseluftbrændere stiller Gasreglementet krav om personlige kvalifikationer i form af A-certifikat for den udførende.  A-certifikatuddannelsen hedder også “Certificering inden for gasområdet under 135 kW”.

AIAAutomatisk Indbruds-Alarm-anlæg.

AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser).

AUB: (Tidligere AER) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Hovedformål: AUB udbetaler støtte for at fremme udbuddet af erhvervsuddannelser.

AVU: Almen voksenuddannelse.

BoR: Blik og Rørarbejderforbundet. Blik- og Rørarbejderforbundet har mere end 10.000 medlemmer. Forbundets medlemmer udgør langt den største faglærte gruppe i VVS-branchen, som er en del af den danske byggebranche. Forbundet organiserer blikkenslagere, rørlæggere, VVS-montører, VVS- og energimontører, VVS-, tag- og facademontører, klima- og miljøteknikere, rustfast industriblikkenslagere og skorstensfejere.

CAP: Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed (uddeler midler til analyser).

CIRIUS: Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter. I dag er CIRIUS omdøbt og en del af Styrelsen for Videregående uddannelse, som er en del af Uddannelses- og forskningsministeriet.

CØSA: Et edb-baseret økonomistyrings- og studieadministrativt system, som på grundlag af bl.a. aktivitetsoplysninger fra erhvervsskoler skal udbetale tilskud og afgive oplysninger til statsregnskabet.

DEF: Dansk El-Forbund. Dansk EL-forbund har omkring 30.000 medlemmer. Det drejer sig primært om elektrikerere, men også elmontører, elinstallatører og andre med en elteknisk uddannelse. Dansk El-forbunds medlemmer tæller beskæftigede inden for alle elfaglige områder.

EASY: Undervisningsministeriets system til bl.a. registrering af praktikophold.

EMMA: Kriteriet til vurdering af, om en elev under erhvervsuddannelse er berettiget til optagelse i skolepraktik, der træder i stedet for en ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed. Det drejer sig om at være Egnet, geografisk Mobil, fagligt Mobil samt Aktivt søgende.

EMU: Elektronisk Mødested for Undervisning og læring.

EUC: Erhvervsuddannelsescenter.

EUD: Erhvervsuddannelse.

EUU: Efteruddannelsesudvalg.

EUX: En erhvervsuddannelse + en gymnasial eksamen = et svendebrev og et eux-eksamensbevis. Sidstnævnte giver adgang til videregående uddannelse(r) og/eller gymnasiale suppleringskurser.

FKB: Fælles Kompetencebeskrivelse. Udviklings- og udbudsramme for en gruppe af fagligt beslægtede AMU-kurser. Indeholder bl.a. definition af jobområdet, beskrivelser af typiske arbejdspladser og medarbejdere samt en eller flere tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK).

FoU: Forsøgs- og Udviklingsarbejde. På Finansloven afsættes midler hertil, der administreres af Uddannelsesstyrelsen.

FVU: Forberedende Voksenundervisning.

FU: Fagligt udvalg.

GVU: Grundlæggende voksenuddannelse.

HF: Højere Forberedelseseksamen.

HHX/HH: Højere Handelseksamen. Erhvervsgymnasial uddannelse på det merkantile område.

HTX: Højere Teknisk Eksamen. Erhvervsgymnasial uddannelse på det tekniske område.

IDV: Indtægtsdækket virksomhed. Uddannelsesinstitutionernes (skolernes) salg af skræddersyede konsulent- og uddannelsesydelser til eksterne kunder.

IKV: Individuel kompetencevurdering. Forløb til afklaring af faglige og almene færdigheder inden for et givet brancheområde.

KVU: Kort videregående uddannelse. Erhvervsakademiuddannelser, der bygger på forudgående erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

L-AUS: Lavspændingsarbejde under spænding

LOP: Lære- og praktikplads.

LUP: Lokal Undervisningsplan. Undervisningsplan for grund- og hovedforløb inden for erhvervsuddannelserne.

LUU: Lokale Uddannelsesudvalg.

LVU: Lang videregående uddannelse.

MVU: Mellemlang videregående uddannelse. Professionsbacheloruddannelser, der bygger på forudgående erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. 

NQF: National Qualification Framework. Europæisk ’oversættelsesnøgle’ – en såkaldt referenceramme – som gør den enkeltes kvalifikationer og kompetencer letforståelige i hele Europa.

P16: Certificeringsudvalget for stålsvejsning.

P17: Certificeringsudvalget for plastsvejsning.

PIU: Praktiktid i udlandet.

REU: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. REU rådgiver undervisningsministeren om overordnede spørgsmål af betydning for erhvervsuddannelserne.

RKV: Realkompetencevurdering

SKP: Skolepraktik. Skolerne forpligtes til at gøre erhvervsuddannelseselever, der er godkendt efter EMMA-kriterierne, færdige, hvad angår praktikdelen af uddannelsen. Ordningen finansieres af arbejdsgiverne via AUB.

SVU: Statens Voksenuddannelsesstøtte. Økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Ud over SVU findes der også en anden støtteordning til voksenuddannelse – VEU-godtgørelse.

STX: Studentereksamen fra det almene gymnasium.

TEKNIQ Arbejdsgiverne: TEKNIQ Arbejdsgiverne er den største organisation inden for tekniske løsninger og installationer og det fjerdestørste medlem af Dansk Arbejdsgiverforening (DA). TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenterer cirka 2.800 tekniske installationsvirksomheder inden for el- og vvs branchen, CTS, proces, it, energiteknologi, stålkonstruktion, lækagesporing, sprinklersystemer samt alarm og overvågning.

TS: Teknisk Skole.

TUP: Tværgående Udviklingspulje i AMU, som udbydes af Undervisningsministeriet.

UU: Ungdommens Uddannelsesvejledning.

UVM: Undervisningsministeriet.

VEU: Voksen- og efteruddannelse

VEUD: Voksenerhvervsuddannelse.

VEU-godtgørelse: Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse. Formålet med VEU er at give voksne – fortrinsvis kortuddannede – et økonomisk grundlag for at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Udover VEU-godtgørelse findes der også en anden støtteordning til voksenuddannelse – Statens Voksensuddannelsesstøtte.

VEU-rådet: Rådet for voksen- og efteruddannelse. Rådgiver undervisningsministeren om forhold, der har betydning for voksen- og efteruddannelsesområdet. Skiftede 2009 navn fra ”Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse” (REVE) til VEU-rådet og fik udvidet sine opgaver med rådgivning om kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau.

VFU: Virksomheds Forlagt Undervisning (for SKP-elever)

VUC: Voksenuddannelsescenter. Lokale uddannelsescentre, der udbyder almene fag til voksne med skolebaggrund under 9. eller 10. klasse.

VVU: Videregående voksenuddannelse

 Synes du, at der mangler en forkortelse på listen, må du meget gerne sende os en mail på evu@evu