Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dispensation, ændring af uddannelsestid og klager

Her finder du information om, hvad du skal gøre, hvis du vil søge om at ændre en lærlings uddannelsestid, klage over forhold i forbindelse med et konkret uddannelsesforløb eller søge dispensation til én yderligere kort aftale.

Ændringer og klager

I de fleste tilfælde er det den erhvervsskole, som en lærling er tilknyttet, der sørger for at ansøge om ændringer i uddannelsestid eller indsende klager over forhold på uddannelsen. Derfor bør virksomheder og lærlinge først og fremmest tage kontakt til skolen, som tilbyder hjælp og rådgivning.

Lærlinge og virksomheder kan naturligvis også søge om ændringer af uddannelsestid eller klage over et uddannelsesforløb. EVU vil som hovedregel i disse tilfælde tage kontakt til skolen, hvis der er tvivl om, hvorvidt skolen er orienteret om årsagen til ansøgningen eller klagen.

Brug knappen nedenfor til at komme videre til ansøgningen eller klagen.

Hele processen er digital og videresender automatisk dine oplysninger til EVU og det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen eller vvs-energiuddannelsen på en sikker måde, som tager hensyn til at der oftest vil være tale om personfølsomme oplysninger i både ansøgninger og klageforløb.

Inden du går videre til den elektroniske formular, kan det være en fordel at orientere sig i vejledningen nedenfor. Der er også en række dokumenter, som skal uploades i formularen.  

Særligt om korte aftaler

Folketinget har besluttet, at der fra den 1. januar 2022 kun kan indgås én kort aftale mellem samme lærling og virksomhed.

I særlige tilfælde kan det faglige udvalg give dispensation til én yderligere kort aftale.

Hvis du vil søge dispensation til én yderligere kort aftale, skal du søge via den elektroniske formular herunder, hvor du også skal uploade en begrundelse for ansøgningen.

Vejledning til ansøgning om ændret uddannelsestid

En lærling, der skal begynde eller er i gang med en erhvervsuddannelse og en oplæringsvirksomhed, der har ansat en lærling, kan søge om afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden.

Afkortning af uddannelsestiden kan fx komme på tale på grund af lærlingens tidligere studie- eller erhvervserfaring, jf lov om erhvervsuddannelser § 57. Ansøgning om afkortning af uddannelsestiden skal altid sendes via EVU til det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen eller vvs-energiuddannelsen ved brug af den elektroniske formular.

Forlængelse af uddannelsestiden kan fx komme på tale ved forhold der gør, at lærlingens uddannelsesforløb afbrydes for en periode eksempelvis i forbindelse med sygdom, jf. lov om erhvervsuddannelser § 58. I nogle tilfælde kan lærling og virksomhed i enighed forlænge uddannelsesaftalen. Det er nærmere beskrevet nedenfor. I alle andre tilfælde skal en ansøgning om forlængelse af uddannelsestiden altid sendes via EVU til det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen eller vvs-energiuddannelsen ved brug af den elektroniske formular.

Under særlige omstændigheder der ikke er omfattet af lov om erhvervsuddannelser § 57 og § 58 kan det det faglige udvalg træffe afgørelse om afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden, jf. lov om erhvervsuddannelser § 59. I sådanne tilfælde skal en ansøgning af uddannelsestiden altid sendes via EVU til det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen eller vvs-energiuddannelsen ved brug af den elektroniske formular.

Når du ansøger, skal du have følgende dokumentation parat

 • En begrundet ansøgning om en afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden
 • Ved ansøgning om forlængelse pga af sygdom: Dokumentation for sygdomsforløbet samt en beregning af fraværet i % af uddannelsestiden.
 • Den aktuelle og evt. tidligere uddannelsesaftaler
 • Et tillæg til uddannelsesaftalen med den nye udlæringsdato.
 • Dokumentation for at lærling og oplæringssted/virksomhed er enige i den ansøgte ændring af uddannelsestid
 • En realkompetencevurdering (RKV) ved ansøgning om afkortning af uddannelsestiden
 • En revideret uddannelsesplan for det resterende uddannelsesforløb ved ansøgning om forlængelse af uddannelsestiden.
 • Ved ansøgning om afkortning dokumentation for tidligere opnåede kompetencer, fx eksamensbeviser og CV.
 • Ved klager fremsendes al relevant dokumentation, herunder dokumentation for en evt. gennemført partshøring, jf. forvaltningslovens § 19

Se de konkrete dokumentationskrav i de uddybende vejledninger nedenfor.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over konkrete forhold i uddannelsesforløbet, skal du sende klagen til EVU via den elektroniske formular. Klagen bliver herefter behandlet af det faglige udvalg for hhv. elektrikeruddannelsen eller vvs-energiuddannelsen.

Uddannelsestiden for lærlingen kan afkortes,

 • hvis lærlingen på grund af tidligere, relevant uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for at gennemføre og afslutte den erhvervsuddannelse, som uddannelsesaftalen mellem oplæringsvirksomhed og lærling vedrører.

Det betyder, at uddannelsestiden kan afkortes, hvis lærlingen har brancherelevant og/eller fagrelateret erhvervserfaring. Uddannelsestiden kan også afkortes, hvis eleven har gennemført en anden brancherelevant eller fagrelateret uddannelse.

Uddannelsestiden kan også afkortes, hvis der foreligger andre særlige omstændigheder, der taler for det.

Det faglige udvalg skal altid godkende en afkortning af uddannelsestiden.

Oplæringsvirksomhed og lærling skal altid udarbejde et tillæg til uddannelsesaftalen, hvor den ønskede nye udlæringsdato er anført.

Søger oplæringsvirksomhed og lærling om afkortning af uddannelsestiden, skal der ved ansøgningen vedlægges følgende:

 • Kopi af alle lærlingens uddannelsesaftaler, herunder tillæg hertil samt korte-, – del og restuddannelsesaftaler, hvoraf det fremgår, at uddannelsesaftalen er afkortet
 • Begrundelse for, hvorfor parterne ansøger om afkortning af uddannelsestiden, herunder oplysning om, hvorvidt afkortningen vedrører skole- eller oplæringsdelen og
 • Oplysning om, hvorvidt parterne er enige om, at der ansøges om afkortning af uddannelsestiden. EVU anser det for tilstrækkelig dokumentation, at begge parter har underskrevet (et tillæg til) uddannelsesaftalen med den nye udlæringsdato.

Søger oplæringsvirksomhed og lærling om afkortning af uddannelsestiden på baggrund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse, skal der ved ansøgningen tillige vedlægges følgende:

 • Dokumentation for lærlingens tidligere beskæftigelse og/eller lærlingens tidligere uddannelse(r),
 • Lærlingens CV, herunder
 • Eventuel uddybning af lærlingens konkrete opgaver samt
 • Erhvervsskolens eventuelle kompetenceafklaring af lærlingen.

Lærling og virksomheden har krav på, at uddannelsestiden forlænges, i det omfang det er nødvendigt, for at eleven kan nå uddannelsens mål,

 • hvis en lærling, på grund af sygdom er fraværende fra oplæringsvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid.
 • hvis en lærling er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning efter nærmere bestemmelser,
 • har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption,
 • eller har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Er lærling og virksomhed enige om en forlængelse, kan de i de ovennævnte tilfælde frit indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden, og der skal ikke indsendes ansøgning til det faglige udvalg.

Er forlængelsen længere end fraværsperioden, eller er parterne ikke enige, skal det faglige udvalg altid godkende denne.

Virksomheden skal rette henvendelse til det faglige udvalg, hvis der ikke er enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse af uddannelsestiden, eller hvis lærlingen ikke tager initiativ til at afklare behovet herfor.

Det faglige udvalg fastsætter herefter et tillæg til uddannelsesaftalen, hvorved uddannelsestiden forlænges med et tidsrum fastsat af udvalget, eller træffer beslutning om, at forlængelse ikke findes nødvendig.

Uddannelsestiden kan også forlænges,

 • hvis der foreligger særlige omstændigheder, der taler for det og som ikke er omfattet af den almindelige regler. I disse tilfælde skal Det faglige udvalg godkende en forlængelse efter ansøgning fra virksomheden.

Lærling og oplæringsvirksomhed skal altid udarbejde et tillæg til uddannelsesaftalen, hvor den ønskede udlæringsdato er anført.

Søger lærling og virksomhed om forlængelse af uddannelsestiden, skal der ved ansøgningen vedlægges følgende:

 • En kopi af alle lærlingens uddannelsesaftaler, herunder eventuelle tillæg hertil samt korte-, del- og restuddannelsesaftaler, hvoraf det fremgår, at uddannelsesaftalen er forlænget
 • en begrundelse for, hvorfor lærling og virksomhed ansøger om forlængelse af uddannelsestiden
 • dokumentation for det forhold, der kan begrunde en forlængelse
 • et tillæg til uddannelsesaftalen, hvor den ønskede udlæringsdato er anført, oplysning om, hvorvidt parterne er enige om, at der ansøges om en forlængelse samt
 • en revideret uddannelsesplan for lærlingen.

Hvis en lærling ikke består svendeprøven, skal skolen underrette EVU og virksomheden herom.

Lærlingen skal tilbydes en ny prøve (omprøve) snarest muligt.

Ofte udløber både uddannelsesaftale og -tid kort tid efter, at lærlingen er dumpet til sin svendeprøve. I disse tilfælde skal der derfor ansøges om forlængelse af lærlingens uddannelsestid.

En forudsætning for at en sådan ansøgning kan behandles af det faglige udvalg er, at skolen i forvejen har afsøgt muligheden for, om lærlingen kan komme til en ny svendeprøve på et tidligere tidspunkt på en anden skole.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nadia Nygaard Nannberg på evu@evu eller telefonnr.: 3672 6400