Afkortning, forlængelse eller klage

Her finder du information om, hvad du skal gøre, hvis du vil klage eller søge om at afkorte eller forlænge din uddannelse.

Når du søger om afkortning eller forlængelse af din uddannelse, eller hvis du vil klage, skal du udfylde en elektronisk formular. 

Du kan læse mere i vejledningen under knapperne.

Vejledning til ansøgning om forlængelse og afkortning af uddannelsesaftale

En lærling, der skal begynde eller er i gang med en erhvervsuddannelse og en praktikvirksomhed, der har ansat en lærling, kan søge om afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden.

Det er Det faglige udvalg for enten elektrikeruddannelsen eller vvs-energiuddannelsen, der træffer afgørelse om afkortning og forlængelse.

Ansøgningen foregår elektronisk, ved at bruge en af knapperne ovenfor. 

Når du sender ansøgningen, skal der altid vedlægges en revideret uddannelsesplan for lærlingen.

Uddannelsestiden for lærlingen kan afkortes,

 • hvis lærlingen på grund af tidligere, relevant uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for at gennemføre og afslutte den erhvervsuddannelse, som uddannelsesaftalen mellem praktikvirksomhed og lærling vedrører.

Således kan uddannelsestiden afkortes, hvis lærlingen har brancherelevant eller fagrelateret erhvervserfaring. Uddannelsestiden kan også afkortes, hvis eleven har gennemført en anden brancherelevant eller fagrelateret uddannelse.

Uddannelsestiden kan også afkortes,

 • hvis der foreligger særlige omstændigheder, der taler for det.

Det faglige udvalg skal altid godkende en afkortning af uddannelsestiden.

Praktikvirksomhed og lærling skal altid udarbejde et tillæg til uddannelsesaftalen, hvor den ønskede nye udlæringsdato er anført.

Søger praktikvirksomhed og lærling om afkortning af uddannelsestiden, skal der ved ansøgningen vedlægges følgende:

 • Kopi af alle lærlingens uddannelsesaftaler, herunder tillæg hertil samt korte-, – del og restuddannelsesaftaler, hvoraf det fremgår, at uddannelsesaftalen er afkortet
 • Begrundelse for, hvorfor parterne ansøger om afkortning af uddannelsestiden, herunder oplysning om, hvorvidt afkortningen vedrører skole- eller praktikdelen og
 • Oplysning om, hvorvidt parterne er enige om, at der ansøges om afkortning af uddannelsestiden. EVU anser det for tilstrækkelig dokumentation, at begge parter har underskrevet (et tillæg til) uddannelsesaftalen med den nye udlæringsdato

Søger praktikvirksomhed og lærling om afkortning af uddannelsestiden på baggrund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse, skal der ved ansøgningen tillige vedlægges følgende:

 • Dokumentation for lærlingens tidligere beskæftigelse og/eller lærlingens tidligere uddannelse(r),
 • Lærlingens CV, herunder
 • Eventuel uddybning af lærlingens konkrete opgaver samt
 • Erhvervsskolens eventuelle kompetenceafklaring af lærlingen

Lærling og praktikvirksomhed kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum,

 • hvis en lærling, på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid.

Lærling og praktikvirksomhed kan også indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum,

 • hvis en lærling er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning efter nærmere bestemmelser, har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption, eller har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Er parterne enige om en forlængelse, kan de i de ovennævnte tilfælde frit indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden.

Det faglige udvalg skal orienteres, når parterne aftaler, at uddannelsestiden forlænges. Aftalen skal derfor indsendes til EVU med en bemærkning om, at aftalen er blevet forlænget, hvad årsagen er, og at parterne er enige.  

Er forlængelsen længere end fraværsperioden, eller er parterne ikke enige, skal Det faglige udvalg altid godkende denne.

Uddannelsestiden kan også forlænges,

 • hvis der foreligger særlige omstændigheder, der taler for det. I disse tilfælde skal Det faglige udvalg godkende forlængelsen.

Lærling og praktikvirksomhed skal altid udarbejde et tillæg til uddannelsesaftalen, hvor den ønskede udlæringsdato er anført.

Søger lærling og virksomhed om forlængelse af uddannelsestiden, skal der ved ansøgningen vedlægges følgende:

 • En kopi af alle lærlingens uddannelsesaftaler, herunder eventuelle tillæg hertil samt korte-, – del og restuddannelsesaftaler, hvoraf det fremgår, at uddannelsesaftalen er forlænget
 • en begrundelse for, hvorfor lærling og virksomhed ansøger om forlængelse af uddannelsestiden
 • dokumentation for det forhold, der kan begrunde en forlængelse
 • oplysning om, hvorvidt parterne er enige om, at der ansøges om en forlængelse samt
 • en revideret uddannelsesplan for lærlingen

Hvis en lærling ikke består svendeprøven, skal skolen underrette EVU og virksomheden herom.

Lærlingen skal tilbydes en ny prøve (omprøve) snarest muligt.

Ofte udløber både uddannelsesaftale og -tid kort tid efter, at lærlingen er dumpet til sin svendeprøve. I disse tilfælde skal der derfor ansøges om forlængelse af lærlingens uddannelsestid.

En forudsætning for at en sådan ansøgning kan behandles af Det faglige udvalg er, at skolen i forvejen har afsøgt muligheden for, om lærlingen kan komme til en ny svendeprøve på et tidligere tidspunkt på en anden skole.

Luk menu