Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Flere lærlinge og højere kvalitet i uddannelserne

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i november 2020 en trepartsaftale for erhvervsuddannelserne med konkrete målsætninger om tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler, oprettelse af flere lærepladser, styrket rekruttering, reduktion af frafald og øget kvalitet.

Med aftalen får de faglige udvalg for de mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser økonomisk mulighed for at igangsætte konkrete projekter og initiativer, der skal indfri aftalens målsætninger. For elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen betyder det, at der i de kommende år er flere ressourcer til at arbejde strategisk med at styrke kvaliteten på uddannelserne og sikre flere faglærte til fremtiden.  

Trepartsfinansierede initiativer kan enten være 1- årige projekter eller en flerårig indsats og skal være inden for et eller flere af de temaer de faglige udvalg har valgt som indsatsområder.

Her kan du læse om de igangværende skoleprojekter.

Previous slide
Next slide

Uddannelser i vækst

Både elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen er i vækst, og der er grund til at tro, at denne tendens vil fortsætte i de kommende år, for både elektrikere og vvs’ere spiller en nøglerolle i den grønne omstilling, både når det gælder energieffektivitet, smarte installationer, vedvarende energiløsninger og meget mere. Der er derfor brug for, at rekrutteringen til uddannelserne forøges i de kommende år selv om antallet af lærlinge på både elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen er omtrentligt fordoblet over de sidste 6 år. 

Høj kvalitet i uddannelserne

Der ligger et stort ansvar på erhvervsskolerne for, at kvaliteten i uddannelserne er høj, og at der bliver undervist op til det niveau, der er forudsat i bekendtgørelse og uddannelsesordning. For at understøtte kvalitetsdagsordenen anvendes ressourcer fra trepartsaftalen til projekter til eksempelvis digitale læringsforløb og -materialer, forsøg med nye undervisningsmetoder og etablering af stærke faglige miljøer – også gerne i et samarbejde på tværs af erhvervsskoler. 

Færre i skoleoplæring

Nogle erhvervsskoler er udfordret ved at have for mange elever i skoleoplæring, dette gælder særligt elektrikeruddannelsen. Nogle skoler har knækket kurven, men omfanget er generelt for stort henset til, at der er høj aktivitet i branchen og en generel efterspørgsel efter arbejdskraft. Nedbringelse af antallet af elever i skoleoplæring er derfor et selvstændigt indsatsområde for elektrikeruddannelsen som både kan have en vejledende indsats overfor de enkelte elever, men mere generelt også kan hænge sammen med det opsøgende arbejde i forhold til antal lærepladser og indgåelse af uddannelsesaftaler. 

Centrale projekter

Previous slide
Next slide

Rekruttering

At uddannelserne vækster er ikke kun afgjort af, at der indgås flere uddannelsesaftaler, men også at der rekrutteres flere til uddannelserne. Organisationerne og de faglige udvalg bag uddannelserne (TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet) igangsætter løbende branding- og rekrutteringskampagner samt øvrige tiltag, der skaber opmærksomhed om elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen. Det giver dog god mening, at der også er indsatser og projekter forankret på erhvervsskolerne både i form af brobygnings-initiativer, aktiviteter der retter sig mod unge med en studentereksamen, voksne over 25 eller andre, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Hertil kommer, at potentialet for flere piger/kvinder på uddannelsen er åbenbart.  

Mindre frafald

Frafald på elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen kan have mange årsager. Under alle omstændigheder er der potentiale for at nedbringe antallet af elever på grundforløbet, der falder fra uddannelserne. Der er derfor en række projekter, som skal støtte erhvervsskolernes arbejde med at støtte elever i at komme igennem uddannelsernes grundforløb og over i hovedforløbet på en god og faglig tryg måde, der også gør dem attraktive for en kommende læreplads. 

Flere lærepladser

For elektrikeruddannelsen er det særligt installationsbranchen, der tager godt fra, når der indgås uddannelsesaftaler. Det vil branchen fortsætte med, men der er også potentiale i at kigge mod andre brancher, hvor der arbejder elektrikere fx i industrien og specialistvirksomheder.

For vvs-energiuddannelsen tegner der sig et andet billede, hvor der visse steder i landet er virksomheder, der gerne tager flere lærlinge end der er at finde på uddannelsen. Her er der altså generelt set mere tale om en rekrutteringsudfordring til uddannelsen fremfor at der skal være flere lærepladser.

Eksempler på skoleprojekter

Previous slide
Next slide

Tidligere aftaleindgåelse

En del af de ovenstående temaer vil have betydning for erhvervsskolernes arbejde med at indfri trepartsaftalens målsætning om tidlig aftaleindgåelse, som betyder at det er skolernes ansvar at sikre, at 60% af eleverne har en uddannelsesaftale ved 15. undervisningsuge på grundforløb 2 og 80% skal have en uddannelsesaftale ved afslutning af grundforløb 2

For elektrikeruddannelsen er baseline, at 16% havde en aftale 15 uger inde i grundforløbet, og 36% havde en aftale ved afslutningen af grundforløbet (2019-tal). 

For vvs-energiuddannelsen er baseline, at 40% ved 15. uge i grundforløbet og 60% ved afslutningen af grundforløbet havde en aftale (2019-tal). 

For begge uddannelser gælder, at målopfyldelsesgraden skal hæves med 10 procentpoint om året. Da elektrikeruddannelsen ligger mere end 40 procentpoint under den aftalte målsætning om 80% uddannelsesaftaler ved afslutningen af grundforløb 2 forlænges indfasningsperioden således, at målsætningen skal være indfriet senest ved udgangen af 2026. Vvs-energiuddannelsen ligger 20 procentpoint under målsætningen og har dermed til udgangen af 2024 til at nå målsætningen om, at 80% har en uddannelsesaftale ved afslutningen af grundforløbet.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om trepartsaftalen eller de enkelte projekter, så skriv til os.

Elektrikeruddannelsen: Chefkonsulent Jørgen Gorm Hansen jgh@evu.dk eller sekretariatschef Jesper Rønnow Simonsen jrs@evu.dk

Vvs-energiuddannelsen: Chefkonsulent Lene Gonnsen lgo@evu.dk eller sekretariatschef Jesper Rønnow Simonsen jrs@evu.dk