Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Igangværende trepartsprojekter

Her finder du en oversigt over el- og vvs-branchens igangværende trepartsprojekter. Projekterne er opdelt i temaer, så du nemt kan finde de projekter, du vil læse mere om.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i november 2020 en trepartsaftale for erhvervsuddannelserne med konkrete målsætninger om tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler, oprettelse af flere lærepladser, styrket rekruttering, reduktion af frafald og øget kvalitet.

Her kan du læse mere om trepartsaftalen og de centrale projekter.

De faglige udvalg har godkendt en række skoleprojekter, dem finder du herunder.

Elektrikeruddannelsen

Frafald

AARHUS TECH

Titel: Kvalitetssikring af elever ved optag til Grundforløb 2 (Reduktion af frafald)
AARHUS TECH vil styrke optagelsesprocessen forud for studiestart. Elever med manglende overgangskrav, eller som vurderes til at være særligt fagligt udfordrede, vil forud for starten på Grundforløb 2 blive inviteret til dialog om, hvad GF2 indebærer. Her bliver de klædt på til at træffe en velinformeret beslutning om deres uddannelse og studiestart. Målsætningen er, at de elever, der starter på Grundforløb 2 er mere afklarede med deres valg, og at kvaliteten i undervisningen stiger samt at frafaldet derfor reduceres.

TEC

Titel: Gamification (Reduktion af frafald)

TEC vil udvikle en quiz, der kan give interesserede elever en konkret fornemmelse af, hvad undervisningsniveauet er, og hvad undervisningsindholdet er på elektrikeruddannelsen. Den skal fokusere på personlige, matematiske, naturvidenskabelige og sproglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Skolen vil udbrede kendskabet til quizzen i forbindelse med uddannelsesdage, informationsaftener, besøgsdage, introduktion- og brobygningsforløb, samt på skolens GF1 uddannelsesforløb. Ved implementering af quizværktøjet er forventningen at frafaldet halveres de første 4 uger af grundforløbet, hvor frafaldsmønsteret i dag er, at det er her, frafaldet er særligt højt. 

Den Jydske Haandværkerskole

Titel: Digitalt undervisningsmateriale til matematik på elektrikeruddannelsen (Reduktion af frafald + kvalitet)
Den Jydske Håndværkerskole skal i samarbejde med TEC udvikle digitalt matematikmateriale til elektrikeruddannelsen, der skal bidrage til at styrke elevernes faglige kompetencer. De matematiske forudsætninger for at gennemføre uddannelsen er en udfordring for mange elever og derfor også en betydelig årsag til frafald. Derfor er forventningen, at denne indsats vil bidrage til at reducere frafaldet på uddannelsen. TEC er ansvarlige for at udvikle et digitalt matematikforløb målrettet grundforløb 1 og 2 samt hovedforløb 1. DJH udvikler digitale opgaver i matematik/fysik til EUX, der kan løses mellem skoleophold, mens EUX-lærlingen er i oplæring og derved kan holde sine matematiske og fysiske læringsmål ved lige.

Kvalitet

TEC

Titel: Kompetencecenter for bygningsautomatik (Kvalitet)
TECs vil oparbejde og vedligeholde specialistviden inden for IBI-området med fokus på Grøn Omstilling og Energioptimering i boliger, kontorer og på længere sigt større (industri)virksomheder. Gennem samarbejde om udvikling og videndeling med faglærere i EUD-sektoren, producenter og virksomheder, uddannelses- og videns institutioner m.fl., er det ambitionen at kunne deltage proaktivt i udvikling af uddannelsen fremadrettet og være frontløbere på viden om den nyeste teknologi i elbranchen med fokus på IBI-området.

Det er ambitionen, at Kompetencecenteret kan medvirke til at styrke løfteevnen på elområdet for energibesparelser i EUD-sektoren, så vi gennem en potentiel energibesparelse i bygningsmassen kan bidrage til samfundets hensigt om at nedsætte CO2-forbruget.

 

Skive College

Titel: Kompetencecenter inden for off- og onshore, vind, solenergi og elforsyning (Kvalitet)
Skive College skal udarbejde en analyse, der kan danne grundlag for opbygning af kompetencecenter inden for off- og onshore, vind, solenergi og elforsyning. Skive College har i forvejen forankret off- og onshore, vind, solparker og elforsyningsområder i skolens elektrikeruddannelse, hvorfor det giver god mening, at skolen bliver kompetencecenter inden for netop dette område.   

I vindmøllebranchen er behovet for elektrikere voksende, og derfor efterlyser branchen en tilpasset elektrikeruddannelse, der matcher jobprofilen som ’elektriker i vindmøllebranchen’. Skive College vil derfor etablere et udvikling- og dialogforum med relevante eksterne parter fra vind, sol og el-forsyningsbrancherne samt arbejdsmarkedsparter, som der også afholdes workshops med. Dette skal munde ud i, at Skive College udarbejder dialogoplæg til en konkret model for et kompetencecenter.

Skive College

Titel: El-forsyningsnettet. Digitalt læringsforløb til GF2 (Kvalitet)

Projektet har til hensigt at skabe større opmærksomhed på elforsyning generelt i Danmark og forsyningssikkerhed som et arbejdsområde for elektrikere, for at få flere unge til at specialisere sig i højspændingsområdet. Det skal ske via et digitaliseret undervisningsmodul til Grundforløb 2.  

Læringsforløbet skal give eleverne indsigt i Elnettets opbygning og omfatter følgende:

 • De producerende enheder som kraftværker, vindmøller og solceller
 • Kabelføringen (luft og jord)
 • Kapacitet i forsyningsnettet og transformeringen af spænding fra produktion til forbruger.

Der bliver udviklet en animation, der illustrerer hele el-forsyningsnettet, herunder tilslutningen til udenlandske net. Der vil blive tilknyttet videoer af fysiske omgivelser, der skal bidrage til, at eleverne får en forståelse af hvordan det fungerer i virkeligheden. Herudover indlægges der opgaver tilknyttet til læringsforløbet.

Projektets mål er at flere elever tilvælger de valgfri specialefag indenfor feltet.

Mercantec

Titel: Kompetencecenter inden for datainfrastruktur og data (Kvalitet)
Formålet er, at Mercantec skal have et veletableret kompetencecenter inden for datastruktur og data ved udgangen af 2023. Mercantec skal derfor udarbejde en forundersøgelse samt etablere et advisory board.

Mercantec skal med etablering af dette kompetencecenter være den foretrukne elektrikerskole inden for data og datainfrastruktur. Skolen skal arbejde tæt sammen med datacentre og relevante underleverandører hertil, således at Mercantec sikrer, at der tilbydes det kompetencebehov, der er brug for i branchen og at skolen får etableret et uddannelseskoncept, der i praksis kan gennemføres med tilstrækkelig tilslutning.

Mercantec vil derfor afdække kompetencebehovene i branchen i samarbejde med datacentrene og andre relevante virksomheder, herunder om behovene kan dækkes ind af eksisterende specialemoduler, eller om der skal udvikles nye moduler og hvad indholdet her i givet fald skal være.

Den Jydske Haandværkerskole

Titel: Kompetencecenter for udvikling af elektrikeruddannelsen på industriområdet (Kvalitet)

Der bliver større og større efterspørgsel efter kompetencer inden for automation, robotter, Internet of Things og tilknyttede teknologiområder, og der er i dag et mismatch mellem markedets behov og udbuddet. Der er således et stort uudnyttet potentiale som Den Jydske Håndværkerskole skal arbejde for at indfri, ved at etablere et kompetencecenter for udvikling af elektrikeruddannelsen på industriområdet.

Den Jydske Håndværkerskole skal styrke sin faglige, pædagogiske og anvendelsesorienterede profil på alle elektrikeruddannelsens automationsmoduler. Hensigten er at sikre modulernes vidensgrundlag, indhold, niveau, progression og anvendelighed i henhold til industriens dokumenterede ønsker og behov til fremtidens elektriker på industriområdet. For at sikre dette vil Den Jydske Håndværkerskole etablere en styregruppe med EVU, nøglevirksomheder i branchen og relevante eksperter på området.

Hensigten er at fremtidssikre og højne niveauet på moduler tilknyttet elektrikeruddannelsen på industriområdet og at flere elever vælger elektrikeruddannelsen målrettet industrien. Herudover skal Den Jydske Håndværkerskole gennemføre en audit for best practice inden for uddannelse af førende industrivirksomheder samt opnå omtale i nationale medier for indsatsen til at bidrage til grøn omstilling, digitalisering, vækst og beskæftigelse.

Den Jydske Haandværkerskole

Titel: Innovation i elektrikeruddannelsen (Kvalitet)
Den Jydske Håndværkerskole skal implementere en innovationsmodel med udgangspunkt i FIRE-design modellen, der skal bidrage til at eleverne bliver inspireret til at arbejde innovativt efter idéen om ”Åben innovation” som er en selvundersøgende og kreativ innovationsproces med fokus på den innovative leverance og hvor kundens behov er i centrum. Der skal således etableres et innovativt læringsmiljø, som sikrer elever og lærlinge en god innovations- og læringsproces og hvor de oplever stort ejerskab omkring deres egen læring, der vil bidrage til at skabe værdiskabelse omkring egen el-faglighed. Formålet er hermed at motivationen øges og frafaldes mindskes. Det vil ligeledes bidrage at skuemestre vil dokumentere flere innovative svendeprøver end det er tilfældet i dag og vil afspejle sig i en karakterstigning på innovationsdelen.

Den Jydske Haandværkerskole

Titel: Blended learning (Kvalitet)
Den Jydske Håndværkerskole skal udvikle og implementere blended learning på et modul på elektrikeruddannelsen, og kombinere forskellige læringsmetoder, herunder gamification, afstemninger, film mv. Skolen vil identificere, hvilket modul, som kan sikre opbakning blandt undervisere, lærlinge og aftagervirksomheder for herefter at indgå en samarbejdsaftale med learningspecialister, der kan hjælpe til at udvikle og teste delelementer af blended learning koncepter på modulet. Herefter er tanken, at formatet implementeres på andre relevante moduler og vil kunne anvendes af andre skoler. Målet er i første omgang, at 100 elever gennemfører konceptet og at elevernes evalueringer scorer højt på ”tilfredshed” og ”vigtighed”.

Den Jydske Haandværkerskole

Titel: VE-certificering (Kvalitet)
Den Jydske Håndværkerskole skal etablere et samarbejde med Dania Erhvervsakademi om afvikling af VE-certificering i tilknytning til udbud af modul 2.10 – EL-teknik i kølesystemer og varmepumper. Formålet er at afprøve mulighederne for, at VE-certifikat kan tages som en del af, eller i forlængelse af, modul 2.10. Samarbejdet med Dania skal dels afprøve muligheden for at benytte undervisere fra Den Jydske Håndværkerskole, som er godkendte af Dania, til undervisning på modulet og dels sikre at VE-certifikatprøven i varmepumper enten kan tages på et erhvervsakademi eller Den Jydske Håndværkerskole. Målsætningen er i første omgang, at min. 20 elektrikerlærlinge gennemfører VE-certifikat som del af modulforløbet på modul 2.10.  


Lærepladser

Rybners

Titel: Ugentlig gruppevejledning for elever uden læreplads (Tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler)
Formålet med projektet er, at elever indgår en uddannelsesaftale tidligere. Det skal opnås ved, at der på Grundforløb 2 fra uge 5 og til afslutningen skemalægges timer, der omhandler lærepladssøgning. Her skal der blandt andet være fokus på:

 • At skrive ansøgning og VC
 • Brug af lærepladsen.dk
 • Løn og ansættelsesvilkår
 • Ansættelsessamtalen

Herudover vil kontaktlærer og vejleder lave gruppevejledning, hvor der arbejdes med den dynamik, der opstår i en gruppe og hvor elevernes viden og erfaringer skal supplere hinanden og udgøre en ressource, hvor en positiv selvforståelse og afklaring af ønsker, behov og muligheder understøttes.

SDE

Titel: Vejen til læreplads (Tidligere uddannelsesaftaler)
Syddansk Erhvervsskole vil udarbejde et koncept for tidlig lærepladssøgning, der implementeres på Grundforløb 1. Formålet er, at eleverne får en uddannelsesaftale så tidligt i uddannelsesforløbet som muligt. Der skal udarbejdes undervisningsmateriale, der skal indgå i danskundervisningen og samtidig understøtte erhvervsfaget om lærepladssøgning. Konceptet beror på læringsaktiviteter på de enkelte grundforløbshold, hvor der er aktiviteter med virksomhedskonsulenter, herunder 1-1 samtaler mellem elev og virksomhedskonsulent, ansøgercafé og virksomhedsbesøg. På baggrund af erfaringerne udarbejder skolen et digitalt undervisningsmateriale, der kan bruges af øvrige elektrikerskoler.

SDE

Titel: Craft Nation: Flere lærepladser i industrien (Flere lærepladser)
Craft Nation er et samarbejde mellem de fire erhvervsskoler; Herningsholm, Syddansk Erhvervsskole, Roskilde Tekniske Skole og TECHCOLLEGE. Skolerne vil samarbejde om at udvikle en model for en lærepladsopsøgende indsats blandt virksomheder i industrien og specialiserede installationsvirksomheder, med henblik på at skabe flere lærepladser. 
Modellen vil løbende blive udviklet via en iterativ proces bestående af virksomhedsbesøg, dialog med branchen og opbygning af viden hos virksomhedskonsulenterne i de specialiserede områder af branchen. Erhvervsskolerne har opdelt det opsøgende arbejde hos virksomhederne, så de geografisk dækker hele landet.

Skolerne skal desuden lave en indsats på deres grundforløb 2, hvor eleverne skal besøge industrivirksomheder og specialiserede virksomheder med det formål, at både elev og virksomhed inspireres til at indgå uddannelsesaftaler. Modellen vil efter evaluering og tilpasning blive stillet til rådighed for øvrige elektrikerskoler.

EUC Nord

Titel: Flere lærepladser i den maritime branche (Flere lærepladser)
Projektet skal bidrage til, at flere virksomheder inden for den maritime branche godkendes til at have elektrikerlærlinge. Skolen vil lave en landsdækkende oplysningskampagne for samtlige medlemmer af Danske Maritime, for at udbrede kendskabet til elektrikere med maritimt speciale, og udbrede viden om uddannelsesstrukturen og hvad en virksomhedsgodkendelse indebærer. Foruden fokus på virksomhederne skal der også være fokus på eleverne og deres geografiske mobilitet. Derfor vil EUC Nord besøge samtlige erhvervsskoler, der udbyder elektrikeruddannelsen for at oplyse eleverne om muligheden for at vælge det maritime speciale, med henblik på at flere elever vælger at gå den maritime vej.

EUC Nordvest

Titel: Flere lærepladser i skolens geografiske område (Flere lærepladser)
EUC Nordvest skal arbejde for, at flere virksomheder i skolens område motiveres til at tage lærlinge. Dette gælder både godkendte og ikke godkendte virksomheder. Herudover vil skolen styrke elevernes lærepladssøgning og klargøre eleverne til den praktiske virkelighed på arbejdspladsen. Det skal bl.a. ske ved løbende at afholde individuelle samtaler med eleverne, matche virksomheder og elever og hjælpe eleverne med at udarbejde ansøgning og CV.

TECHCOLLEGE

Titel: Flere godkendte elektrikervirksomheder (Flere lærepladser)
Gennem en segmentering af virksomheder, der ikke er godkendte til at uddanne elektrikere, men som ansætter elektrikere når de er færdiguddannede, vil TECHCOLLEGE synliggøre det uudnyttede lærepladspotentiale, som er til stede i branchen. Segmenteringen skal danne grundlag for en besøgskampagne, der har til hensigt at flere virksomheder uden for installationsbranchen bliver godkendt til at have lærlinge.

Rekruttering

CELF

Titel: Fremtidens digitale bolig på elektrikeruddannelsen (Rekruttering)

CELF vil udbyde en uges intro/brobygningsforløb for elever i 9.-10. klasse om Fremtidens digitale bolig. Det skal synliggøre mulighederne i den teknologiske udvikling i elektrikeruddannelsen og den grønne omstilling. Undervisningen i forløbet er bygget op om en standardiseret bolig som er præinstalleret, og hvor der er fokus på digitaliseret installation af bl.a. lys styringer/reguleringer, temperaturstyring, ventilation, adgangskontrol, overvågning, energiopsamling og dataopsamling.

Ambitionen er, at folkeskoleelever vælger ”Fremtidens digitale bolig” på lige fod med et introforløb på gymnasiet, hvorved elektrikeruddannelsen får mulighed for at rekruttere i et bredere spektrum. Målsætningen er, at forløbet vil bidrage til at flere unge vælger at starte på elektrikeruddannelsen. Herudover vil ”Fremtidens digitale bolig” også integreres i skolens ordinære uddannelse.

 

CELF

Titel: Kultur- sprog- og adfærdsproblematikker omkring køn (Rekruttering)

CELF skal arbejde for, at adfærden, kulturen og sproget på skolen er omfavnende og anerkendende med plads til alle uagtet køn. CELF vil arbejde med at etablere netværk med kvinder på uddannelsen, der skal bidrage til at sikre trivsel og fastholdelse. Sideløbende med skolens interne arbejde med at sørge for god trivsel hos eleverne, vil CELF i samarbejde med Boss Ladies have et forløb på skolen med foredrag til både elever og ansatte om kønsneutral og ikke-krænkende adfærd samt italesætte korrekt opførsel og sprogbrug. Et samarbejde mellem CELF og Boss Ladies skal bidrage til, at motivere kvinder til at søge ind på elektrikeruddannelsen.

VVS-energiuddannelsen

Frafald

EUC Sjælland (Fastholdelse)

VVS hovedforløbskampagne i Køge og omegn
For at sikre en god overgangsfrekvens fra grundforløb til hovedforløb samt sikre fastholdelse på hovedforløbet vil EUC Sjælland etablere et hovedforløb på vvs-energiuddannelsen på campusbuen i Køge. For at dette får succes vil skolen i 2022 igangsætte en hovedforløbskampagne i Køge om omegn, hvor de skal ud til virksomheder og informere om det nye hovedforløb samt de muligheder dette bibringer for virksomhederne i forhold til at få lærlinge. Foruden virksomhedsbesøg vil skolen afholde mesterarrangementer i skolens lokaler, hvor leverandører og erhvervselever mødes, hvilket skal bidrage til, at flere elever får en uddannelsesaftale.

 

TEC (Reduktion af frafald)

Gamification – Det kvalificerede uddannelsesvalg
TEC vil udvikle en quiz, der kan give interesserede elever en konkret fornemmelse af, hvad undervisningsniveauet er, og hvad undervisningsindholdet er på vvs-energiuddannelsen. Den skal fokusere på personlige, matematiske, naturvidenskabelige og sproglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Skolen vil udbrede kendskabet til quizzen i forbindelse med uddannelsesdage, informationsaftener, besøgsdage, introduktion- og brobygningsforløb, samt på skolens GF1 uddannelsesforløb. Ved implementering af quizværktøjet er forventningen at frafaldet halveres de første 4 uger af grundforløbet, hvor frafaldsmønsteret i dag er, at det er her, frafaldet er særligt højt.

Kvalitet

Roskilde Tekniske Skole (Kvalitet)

Sikre bedre kvalitet og synergi mellem EUX og EUD
For at Roskilde Tekniske Skole kan opnormere andelen EUX-elever på vvs-energiuddannelsen skal skolen arbejde med, at sikre høj faglighed og synergi til EUD-uddannelsen, således at EUX bliver et attraktivt uddannelsesvalg. Roskilde Tekniske Skole skal i 2021-2022 udarbejde en analyse af skolens nuværende arbejde med deres EUX-model, hvor problemstillinger og gode erfaringer skal identificeres og kortlægges tværfagligt og tværorganisatorisk. Analysen suppleres af eksisterende analyser og undersøgelser på området og skal danne baggrund for udvikling af undervisningen i en faglig- og pædagogisk didaktisk ramme, som skal sikre høj kvalitet og synergi i fagene fysik B og matematik B.

 

Roskilde Tekniske Skole

VE – certifikat på Roskilde Tekniske Skole i samarbejde med ekstern udbyder
Roskilde Tekniske skole skal afsøge muligheder for at elever, der vælger faget 19473 varmepumper, installation og service, på et højere niveau kan tilbydes en afsluttende certifikatprøve og derved blive VE-certificeret.

Lærepladser

 Rybners (Tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler)

Titel: Ugentlig gruppevejledning for elever uden læreplads

Formålet med projektet er, at elever indgår en uddannelsesaftale tidligere. Dette skal ske ved, at Rybners på grundforløb 2 fra uge 5 og til afslutning af grundforløbet skemalægger timer, der omhandler lærepladssøgning. Her skal der blandt andet være fokus på:

 • At skrive ansøgning og CV
 • Brug af Lærepladsen.dk
 • Løn og ansættelsesvilkår
 • Ansættelsessamtalen

Herudover vil kontaktlærer og vejleder lave gruppevejledning, hvor der arbejdes med den dynamik, der opstår i en gruppe og hvor elevernes viden og erfaringer skal supplere hinanden og udgøre en ressource, hvor en positiv selvforståelse og afklaring af ønsker, behov og muligheder understøttes.

 

Rybners (Tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler)

Praktikuger – håndholdt indsats for elever uden aftale

For at sikre flere elever en uddannelsesaftale, vil Rybners etablere virksomhedsforlagt undervisning på grundforløbet. Den første uge, som skal ligge i starten af grundforløbet skal hjælpe eleven med afklaring om valg af uddannelse, og hvor eleven selv er ansvarlig for at finde en virksomhed som de kan indgå en uddannelsesaftale med. Den anden praktikuge, som vil ligge ved 14. undervisningsuge, består af en håndholdt indsats, hvor elever uden uddannelsesaftale skal en ekstra uge i praktik i en virksomhed, som mangler lærlinge. Indsatsen er håndholdt af kontaktlærer og vejleder for at sikre det rigtige match mellem elev og virksomhed, og skal resultere i flere underskrevne uddannelsesaftaler. 

 

U/Nord (Tidligere indgåelse af uddannelsesaftale)

Styrket relation mellem elev og kontaktlærer om lærepladssøgning

U/Nord skal styrke relationen mellem elever på vvs-energiuddannelse og deres kontaktlærer, der skal bidrage til at eleverne tidligere lykkes med at indgå uddannelsesaftaler. U/Nord vil hyre en ekstern virksomhed til at udarbejde et 2-4 dages kursus til underviserne, hvor de her vil få styrket deres kompetencer til relationsskabelse, der skal bidrage til, at eleverne lettere kan søge støtte og vejledning om det at søge læreplads tidligt i uddannelsesforløbet. Den eksterne virksomhed, der skal udarbejde og gennemføre kurset, skal forinden afholdelse af kurset interviewe mestre i branchen, undervisere fra flere skoler samt elever på vvs-energiuddannelsen. Ved afholdelse af selve kurset vil der være fokus på kollegial sparring og hvordan dette kan implementeres i hverdagen. Formålet med projektet er dermed, at eleverne får en mere professionel tilgang til at søge læreplads, således at alle U/Nords elever på vvs-energiuddannelsen har en underskrevet uddannelsesaftale inden deres 15. uge på grundforløb 2.

Rekruttering

TECHCOLLEGE (Rekruttering)

Titel: Forundersøgelse til etablering af satellitskole

TECHCOLLEGE skal igangsætte en forundersøgelse til at afdække behovet for et grundforløbsudbud nord for Aalborg. For at blive klogere på behovet for etablering af en satellitskole vil TECHCOLLEGE afsøge muligheden for institutionelt samarbejde samt etablere dialog med virksomheder i området med henblik på at afdække interessen for projektet. Herudover skal skolen også finde egnede undervisningslokaler. 

Ved etablering af en satellitskole er ambitionen at øge antallet af elever, der vælger vvs-energiuddannelsen.

 

TECHCOLLEGE (Rekruttering)

Rekruttering til Ventilationsspecialet

Titel: Udbredelse af ventilationsspecialet (Rekruttering)

TECHCOLLEGE og Roskilde Tekniske Skole skal arbejde med at udbrede ventilationsspecialet. Dette skal ske ved, at der i undervisningen er større fokus på specialet samt undersøge markedet i forhold til at segmentere virksomheder, som har arbejdsopgaver, der relaterer sig til ventilationsspecialet og som med fordel kan bruge vvs-lærlinge med ventilationsspecialet. Efter segmenteringen besøges virksomhederne, hvor de oplyses om ventilationsspecialet og hvad det indebærer at have en lærling. Det skal bevirke, at flere virksomheder godkendes til ventilationsspecialet samt at der indgås nye uddannelsesaftaler. Techcollege skal arbejde for at få specialet udbredt i Jylland, mens Roskilde Tekniske Skole skal udbrede specialet på Fyn og Sjælland.

 

Syddansk Erhvervsskole (Rekruttering)

Øget søgning til uddannelsen gennem samarbejde med folkeskolerne via projekt Åben virksomhed.

Syddansk Erhvervsskole har over de sidste år oplevet et faldende elevoptag og samtidig en stigende efterspørgsel efter lærlinge. Derfor vil skolen indlede et samarbejde med folkeskoler og interesserede virksomheder i skolens dækningsområde, der har til formål at gøre vvs-energiuddannelsen kendt og attraktiv hos de unge, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Projektet beror på forløbet ”Den klimavenlige skole – vand, varme og teknologi” og er målrettet 7. klasse. Forløbet indeholder uddannelsesmål indenfor fysik/kemi, matematik og geografi. Projektet skal give folkeskolelever mulighed for at få praktiske erfaringer med, at det som de lærer i folkeskolen kan bruges i vvs-energiuddannelsen, og derved give dem lyst til at vælge vvs-energiuddannelsen.

 

CELF (Rekruttering)

Fremtidens digitale bolig på VVS-uddannelsen

Fremtidens digitale bolig udbydes som en uges brobygningsforløb og henvender sig til elever i 9. og 10. klasse, og skal synliggøre mulighederne i den teknologiske udvikling i vvs-energiuddannelsen og den grønne omstilling. Undervisningen i forløbet er bygget op om en standardiseret bolig, som er præ installeret, og hvor der er fokus på stemmestyring, trådløs installation, programmering, styring af blandt andet temperatur, varmepumper, energianalyser og google assistent ved anvendelse af mobiltelefoner, tablets og apps. Ambitionen er, at folkeskoleelever vælger ”Fremtidens digitale bolig” på lige fod med et introforløb på gymnasiet, hvorved vvs-energiuddannelsen får mulighed for at rekruttere i et bredere spektrum. Målsætningen er, at forløbet vil bidrage til at flere unge vælger at starte på vvs-energiuddannelsen. Herudover vil ”Fremtidens digitale bolig” også integreres i skolens ordinære uddannelse.

 

Herningsholm (Rekruttering/fastholdelse)

Indsats vedr. adfærd kultur og sprog – et inkluderende miljø for piger/kvinder

Herningsholm vil i samarbejde med Boss Ladies etablere et lokalt ambassadørkorps af unge kvinder, som går- eller har gået på vvs-energiuddannelsen. Ambassadørkorpset skal bruges i forbindelse med events for virksomheder omkring kultur- sprog- og adfærd i branchen samt til at indgå dialog med unge og voksne kvinder, der overvejer at starte på vvs-energiuddannelsen. Herningsholm vil desuden etablere en mentorordning for kvinder, der starter på vvs-energiuddannelsen, der skal sikre, at nye kvindelige elever får en god start på uddannelsen. I forlængelse heraf vil skolen gennem mentorordningen gøre en særlig indsats for, at sikre lærepladser til kvinderne, samt at de får en god opstart på lærepladsen. Skolens udarbejder herudover en fokusgruppeundersøgelse om best practice i forhold til de fysiske miljøer på vvs-energiuddannelsen samt afholder en workshop for underviserne på vvs-energiuddannelsen om Best practice og om at skabe et inkluderende miljø for piger/kvinder på uddannelsen. Workshoppen har til hensigt at skabe dialog og forståelse for kulturændringer i branchen og i undervisningen – herunder adfærd og sprogbruget.  Der vil i workshoppen også skulle være fokus på dialog og samtale om erfaringer omkring kvinder og diversitet i branchen og i undervisningen. Formålet med projektet er at blive klogere omkring kulturændringer på vvs-energiuddannelsen samt kulturændringer hos VVS-virksomheder, der har lærlinge samt at flere uddannelsessøgende kvinder vælger vvs-energiuddannelsen.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om trepartsaftalen eller de enkelte projekter, er du mere end velkommen til at kontakte os på mail evu@evu.dk eller telefon 3672 6400.